Nr. 02 - November 1979 - Delvis slut med Thalliumsulfaten

For at beskytte miljøet mod forurening med tunge metaller og på grund af risikoen for utilsigtede forgiftninger har man i flere år arbejdet på at gøre Thalliumsulfat overflødig som bekæmpelsesmiddel. Allerede i 1975 blev mose-grisepræparater med Thalliumsulfat forbudt, men bl.a. på grund af resistensen mod de antikoagulerende midler bevarede man endnu nogen tid det omstridte stof i visse rottebekæmpelsesmidler, ligesom man i begrænset omfang og med skærpede forsigtighedsregler fortsatte med at bekæmpe muldvarpe med regnorme imprægneret med Thalliumsulfat.

I dag er situationen den, at vi nu i de fleste tilfælde råder over effektive præparater, der kan erstatte Thalliumsulfat. Problemet med de resistente rotter kan delvis klares med den nye antikoagulant, difenacoum, eller med ædegifte indeholdende calciferol, der i flere tilfælde har vist deres store anvendelighed. Paraffinblokke med calciferol som aktivt stof har vist sig at blive væsentlig bedre accepteret end Thalliumblokke og anvendes nu i udstrakt grad i kloakrottebekæmpelsen.

Da fosforbrinteudviklende pellets blev klassificeret til muldvarpebekæmpelse i 1976, vurderede Skadedyrlaboratoriet deres effektivitet som langt bedre end Thallium-ormenes, og de erfaringer, der siden da er indhøstet i praksis, har stort set støttet denne opfattelse, så langt de fleste kommuner nu frivilligt anvender denne nye, praktiske bekæmpelsesmetode.

Et område, hvor det stadigt kniber med at finde erstatninger for Thalliumsulfat, er med hensyn til drikkegiftene til de resistente rotter. Warfarin og coumatetralyl er fremragende drikkegifte til almindelige rotter, men de kan desværre ikke klare de resistente bestande. Der er håb om, at en af de nye antikoagulanter vil kunne bringes på markedet som drikkegift til både mus og resistente rotter - laboratorieforsøg har vist deres velegnethed - men endnu er de altså ikke i handelen.

Ovenstående er baggrund for, at Miljøministeriets Giftnævn har besluttet at forbyde anvendelsen af bekæmpelsesmidler, der indeholder Thalliumsulfat, og tilbagekalder klassificeringen af alle disse præparater 1. januar 1980. Kun drikkegifte med Thalliumsulfat vil endnu i nogen tid kunne anvendes, men i meget begrænset omfang, da de kun må bruges i områder, hvor der er konstateret resistente rotter, og kun efter nærmere aftale med Miljøstyrelsens konsulenter i rottesager.

Thalliumsulfat har været et effektivt bekæmpelsesmiddel, og vi håber, at en fornuftig anvendelse af de forskellige nye midler kan erstatte Thallium, således at vi undgår risikoen for forgiftninger med et stof, som vi ikke har nogen modgift mod, og som ikke nedbrydes i naturen eller i levende organismer.

Konsulent for Jylland

Torben Frode Jensen,
Langdalsvej 38 C,
8220 Brabrand
Tlf. og fax: 8626 2988
E-mail: Obfuscated Email

Konsulent for Øerne

Peter Weile,
Strandgade 29,
1401 København K.
Tlf.: 3266 0325
Fax: 3266 0318
E-mail: Obfuscated Email