Kommuner, rottebekæmpere og forhandlere

undefined

I Danmark har kommunerne ansvaret for en effektiv rottebekæmpelse ved hjælp af kommunale rottebekæmpere eller ansatte i et bekæmpelsesfirma.

Det er Miljøministeriet, der har ansvaret for lovgivningen på området. Dette er udmøntet i Miljøbeskyttelsesloven og den nyeste bekendtgørelse nr. 2307 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som trådte i kraft 1. januar 2022.

Som uddybning af teksten i bekendtgørelsen har Miljøstyrelsen lavet en vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019. Ud over forklaring af lovgivningen på rotteområdet indeholder vejledningen også nogle faglige tillæg, der omhandler emner som praktisk bekæmpelse, biologi og rottebekæmpelsesmidler. 

Orientering om coronavirus/COVID-19 i forbindelse med bekæmpelse af rotter

Flere kommuner og bekæmpelsesfirmaer har spurgt Miljøstyrelsen om retningslinjer/forholdsregler for kommunal rottebekæmpelse i forhold til coronavirus.

Miljøstyrelsen har modtaget nedenstående fra KL:

”Gælder der særlige forholdsregler for indendørs rottebekæmpelse?

Skadedyrsbekæmpelse anses for en vital kommunal funktion, der bør opretholdes, ikke mindst pga. det milde våde vejr, som har øget forekomsten af rotter. Flere kommuner spørger, om der gælder særlige forholdsregler for rottebekæmpere, når de kommer ud i borgernes hjem, og der evt. er personer, som er smittet med coronavirus. Svaret er, at der ikke gælder særlige forholdsregler, men at der henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer – dvs. at man skal holde afstand mv. Det er et lokalt anliggende, hvordan kommunerne konkret tilrettelægger rottebekæmpelsen og afvejer den sundhedsmæssige risiko forbundet med rotteforekomst i forhold til risikoen for smitte med coronavirus.”

For sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus i forbindelse med rottebekæmpelse henviser Miljøstyrelsen til Sundhedsstyrelsens hjemmeside for de sidste nye anbefalinger på området.

Orientering om bekæmpelse af rotter i forbindelse med coronavirus/COVID-19

Miljøstyrelsen er blevet bekendt med, at flere kommuner benytter sig af, at aflevere rottefælder uden for døren og så overlade opstilling og tømning af fælderne til borgeren.

Det at stille fælder udenfor døren, så borgeren selv skal stille dem op og tømme dem, vil ikke altid være en effektiv rottebekæmpelse. I nogle tilfælde er en røgprøve eller TV-inspektion ikke tilstrækkeligt til at afgøre hvor rotterne kommer fra. I disse tilfælde kan det være nødvendigt, at rottebekæmperen selv kommer ind og finder årsagen til rottetilholdet. Der kan også være tilfælde, hvor der er mange rotter eller borgeren ikke selv er i stand til at sætte rottefælder op, og her skal kommunen stadigvæk sikre en effektiv rottebekæmpelse, selv om borgeren er smittet med corona. Det er kommunen der i de enkelte tilfælde må foretage en konkret afvejning af de sundhedsmæssige risici forbundet med rotteforekomst i forhold til risikoen for smitte med corona.

I de tilfælde, hvor det er nødvendigt for rottebekæmperen at komme ind, er det vigtigt, at rottebekæmperen beskytter sig i henhold til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Såfremt årsagen til rottetilholdet er fundet, og borgeren selv kan og vil stille fælder op, skal borgeren instrueres i opsætning, og tømning samt hygiejnekrav i den forbindelse. Borgeren bør også tilbydes handsker, der kan modstå mikroorganismer og poser til bortskaffelse af rotterne. Herudover bør tilsyn med bekæmpelsen (telefonisk eller gennem samtaler fra vindue) sættes op - eksempelvis to til tre gange om ugen for at guide borgeren.

Stop for permanent udlægning

For at begrænse udbredelsen af antikoagulanter, og dermed risikoen for negative miljø- og sundhedseffekter, har Miljøstyrelsen i de senere år stillet vilkår om, at antikoagulante rotte- og musegifte ikke må udlægges permanent. Dvs. at midlerne kun må benyttes, når der er konstateret forekomst af rotter eller mus. 

I den forbindelse har Miljøstyrelsen, Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udsendt et fælles brev om gældende retningslinjer for sikringsordninger. Brevet kan læses her