Opgørelse vedr. vandafgift

Oplysning om de minimis-støtte i forbindelse med tilbagesøgning af statsstøtte fra grundvandsafgift 2009-11

De minimis-støtte er støtte, som medlemslandene i EU kan tildele virksomheder, uden at medlemsstaten forinden skal notificere støtten eller have den forhåndsgodkendt af Kommissionen. En medlemsstat skal ved tildeling af sådan støtte overholde reglerne i en af minimis-forordningerne, herunder de fastsatte lofter for, hvor meget medlemsstaten kan tildele den enkelte virksomhed i de minimis-støtte. For landbrugsvirksomheder[1] udgør loftet for de minimis-støtte 20.000 € over 3 år og for fødevareproducerende virksomheder[2] 200.000 € over 3 år.

Der findes ikke et register over de minimis-støtte i Danmark, og det er derfor heller ikke muligt for myndigheder eller virksomheder at se, hvor meget en specifik virksomhed har modtaget i de minimis-støtte. Oplysninger herom må derfor indhentes i form af erklæringer fra den enkelte virksomhed.

Hvis virksomheden har fået tildelt de minimis-støtte, blev det oplyst, at der var tale om de minimis- støtte, da virksomheden modtog denne. Virksomheden har desuden inden modtagelsen skulle underskrive en erklæring, hvori der er angivet tidligere modtaget de minimis-støtte.

Hvis der ikke foreligger sådanne meddelelser eller erklæringer fra perioden 2007-13, skal der svares nej til spørgsmålet om de minimis-støtte på formularen, og derefter trykkes på ”Send”.

Hvis der kan svares nej til spørgsmålet i formularen, vil støtten til virksomheden ligge inden for rammen af mulig de minimis-støtte i den EU-forordning, der gælder inden for virksomhedens område.[3] Der tildeles samtidig bagudrettet de minimis-støtte, der opvejer betalingen af den ulovlige og uforenelige statsstøtte, og der ikke blive foretaget yderligere i sagen.[4]

Hvis der foreligger meddelelser eller erklæringer om de minimis-støtte i denne periode, skal der svares ja til spørgsmålet om de minimis-støtte på formularen, og trykke på ”Send”. Der vil så blive tilsendt en ny blanket, hvor der skal gives nærmere oplysning om den modtagne støtte. Miljøstyrelsen vil efterfølgende foretage beregninger af om den modtagne støtte ligger inden for det loft, hvortil der bagudrettet kan bevilges støtte, som udligner betalingskravet, eller om der skal foretages opkrævning.

Ved vurdering af om den støtte, som virksomheden har modtaget, falder ind under de minimis reglerne, kan man orientere sig i nedenstående liste over de minimis ordninger. Der er især tale om de ordninger, der har rettet sig mod fødevaresektoren. Men der er dog også mange ordninger på beskæftigelses- og energiområdet, som kan have været relevante. 

Af forskellige ordninger kan nævnes: 

 • Erstatning efter miljøbeskyttelseslovens § 64c
 • uddannelsesaftaler med voksne efter lov om aktiv beskæftigelse § 98c
 • Støtte til indsats mod ensidigt gentaget arbejde
 • Tilskud til ansøgninger om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler
 • Tilskud til renere produkter (Miljørådet)
 • Tilskud til miljøeffektiv teknologi, virksomhedsordningen
 • Tilskud til forsøg med energieffektive transportløsninger
 • Tilskud til bevaring af den brune Læsøbi
 • Green Labs DK-programmet
 • Tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne
 • Tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne
 • Bekæmpelse af skadegørere hos honningbier
 • National støtte til producenter af agurker, tomater og salat som følge af udbruddet af E.coli VTEC O104
 • Tilskud til netværksaktiviteter, der kan fremme mindre fødevarevirksomheders afsætning af fødevarer
 • Nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v.
 • Tilskud til virksomheder, der er særligt afhængige af erhvervsfiskeri efter industrifisk
 • Tilskud til fremme af innovation vedrørende forarbejdning i fødevare- og skovbrugssektoren gennem udvikling, demonstration og investeringer

Det understreges, at listen ikke er udtømmende, og at virksomhederne frem for alt skal orientere sig i forhold til om der i støttemeddelelser eller erklæringer vedrørende modtaget støtte er angivet, at der er tale om de minimis-støtte.

Man kan desuden læse mere om de minimis-støtte i Erhvervsministeriets Statsstøttehåndbog, som kan findes her:

https://em.dk/media/10141/statsstoettehaandbog-2017.pdf

 

[1]  Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren.
[2] Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.
[3] Forordningerne i note 1 og note 2.
[4]Dette gælder dog ikke for indvindingstilladelser med tilladt mængde på mere end 500.000 m3 for landbrugsvirksomheder og 4.800.000 m3 for fødevareforarbejdende virksomhed. . Ved større indvindingsmængder kan der ikke inden for de minimis rammen ske udligning af den ulovlige og uforenelige statsstøtte, hvilket medfører, at der i denne situation vil skulle opkræves ”tilbagebetaling” af hele den ulovlige statsstøtte.