Mariagerfjord Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Mariagerfjord Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med projektet Roldskov Syd og Valsgård blev følgende delopgaver udført: 

  • Etablering af en undersøgelsesboring
  • Udtagning af vandprøver
  • Synkronpejlerunde 
  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande 
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder