Ikast-Brande Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Ikast- Brande Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Herning- Ikast, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • Udførelse af MRS sonderinger
  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
  • Grundvandskemisk kortlægning af vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder