Holstebro Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Herning, Holstebro og Struer Kommune har siden seneste kortlægning indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Holstebro og Holstebro Øst, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • Boringsregistrering og synkronpejlerunde
  • Geofysisk kortlægning
  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opstilling af hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Kortlægning af redoxgrænsen
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder