Bornholms Regionskommune

Grundvandskortlægningsresultater

Bornholms Regionskommune har siden seneste kortlægning indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Nykerblokken, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • Geofysisk kortlægning
  • Opstilling af hydrostratigrafisk model
  • Opstilling af hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO 
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder