Kortlægningsprocessen 2016-2020

Beskrivelse af kortlægningsprocessen for grundvandskortlægningen 2016-2020, som bygger på grundvandskortlægningens interne kvalitetsledelsessystem med en række delprocesser hvorunder formål, fremgangsmåde og ansvarsfordeling samt dokumentation og registrering er gennemgået.

Kortlægningsproces

Formål

Formålet med screening er at sikre en ensartet behandling af de indmeldte kortlægningsbehov, screening af datagrundlag, vurdering af ressourcebehov, prioritere de indmeldte kortlægningsbehov og udvælgelse af indmeldinger til kortlægning samt svar på kommunernes indmeldte kortlægningsbehov.

Fremgangsmåde

Proceduren for screening er skitseret i figuren nedenfor.

Figuren viser proceduren for screening

Kommunerne indmelder

Kortlægningsbehov indmeldes løbende af kommunerne på mail Obfuscated Email. Indmeldinger skal indholde begrundelse for kortlægningsbehov med specificering af faktuelle oplysninger bl.a. anlægsnavn, anlægsid og boringer.

Screening  og prioritering

Løbende, når Miljøstyrelen modtager et kortlægningsbehov, foretages en faglig screening og prioritering af den enkelte indmelding, såvel som der dannes et overblik over alle indmeldinger for en hel kommune. På baggrund af screeningen opstilles et forventet budget i forhold til økonomi og tidsforbrug.

Den overordnede prioritering foretages med udgangspunkt i de nedenstående prioriteringskategorier. Ønsker fra kommunen om prioritering inden for den enkelte kommune kan indgå i prioriteringen.

  Kortlægningsbehov Prioriterings- kategori

1. prioritet

Indvindings- oplande

Ny tilladelse

Ændrede indvindings- forhold

Skal-opgaver

2. prioritet

Justering af kortlægning

Ny viden

Ændring i praksis

Synergi med skal-opgaver

Højt prioriterede justeringer

Øvrige justeringer

Øvrige data Øvrige

Direkte rettelser

Afklarende spørgsmål

Fremtidige forhold

Igangsættes ikke

Igangsættelse og status

Projekter igangsættes løbende på baggrund af indmeldigerne.

Der laves en opgørelse over status for de indmeldte kortlægningsbehov to gange årligt, som orientering til Koordinationsgruppen.

Tilbagemelding til kommunerne

Kommunerne får tilsendt et svarbrev på deres indmeldinger, hvor de bliver informeret om den videre behandling af deres kortlægningsbehov.

Formål

Udarbejdelse af et første udkast til projektbeskrivelse med en opstilling af ressourcebehov samt udarbejdelse af en analyse af eksisterende data. Ved afslutningen af Opstart foreligger der en anbefaling til den videre kortlægning.

Fremgangsmåde

De indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne inddeles i projekter, og der opstilles projektbeskrivelse. I tilfælde af indmeldinger af fremtidige forhold kan Miljøstyrelsen have en vejledende rolle, så en fremtidig kvalitetssikring og godkendelse af data forhåbentlig kan være let og hurtig.

Analyse og anbefalinger

I opstart skal der dannes et detaljeret overblik over eksisterende data, som  kan danne baggrund for anbefalinger til den videre kortlægningsproces for det enkelte projekt. Analysen af de eksisterende data foretages med udgangspunkt i Opstart Analyse af eksisterende data og anbefalingerI forbindelse med analysen skal den faglige kvalitetssikring afdata følge de relevante vejledninger. Hvis området tidligere er kortlagt benyttes beskrivelser og konklusioner herfra, som opdateres med eventuel ny viden. Ved analysens afslutning foreligger der anbefalinger til den videre kortlægningsproces , eksempelvis om der er behov for indsamling af data, opstilling af nye modeller eller opdatering af eksisterende data.

Afrapportering

Analysen af eksisterende data og anbefalinger afrapporteres digitalt på mst.dk under den enkelte kommune. Hvis et projekt dækker flere kommuner gentages afrapporteringen i hver kommune. Desuden leveres data til afrapporteringen til kommunen digitalt.

Formål

Sikring af det nødvendige datagrundlag til at dække kortlægningsbehov, der er erkendt og beskrevet i Screening og Opstart, med henblik på at opnå robuste områdeafgrænsninger i forbindelse med kortlægningen. Data omfatter indsamling og tolkning af data, herunder bl.a. feltdata og modeller. 

Fremgangsmåde

Data tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Opstart, herved sikres at de geologiske (herunder geofysik), kemiske og hydrologiske forhold, der er afgørende for at kunne bestemme sårbarheden af grundvandsressourcen i projektet, er kortlagt. Dette danner baggrund for at opnå robuste områdeafgræsninger. 

For at opnå robuste kortlægningsresultater er det nødvendigt at følgende forhold er bestemt for det relevante område:

  • Grundvandsmagasiners rumlige udbredelse
  • Rumlig udbredelse af beskyttende geologiske lag over grundvandsmagasiner på baggrund af boringer og geofysiske undersøgelser
  • Grundvandets kvalitet, herunder grundvands- og geokemi
  • Hydrologiske og hydrogeologiske forhold, eksempelvis grundvandsdannelse og grundvandets strømningsforhold samt partikelbaner og endepunkter
  • Beregning og afgrænsning af indvindingsoplande til almene vandforsyninge

Indsamling og tolkning af data

Potentielle datatyper, som kan indgå og evt. indsamles i Data:

For at opnå robuste kortlægningsresultater er det nødvendigt at følgende forhold er bestemt for det relevante område:

  • Grundvandsmagasiners rumlige udbredelse
  • Rumlig udbredelse af beskyttende geologiske lag over grundvandsmagasiner på baggrund af boringer og geofysiske undersøgelser
  • Grundvandets kvalitet, herunder grundvands- og geokemi
  • Hydrologiske og hydrogeologiske forhold, eksempelvis grundvandsdannelse og grundvandets strømningsforhold samt partikelbaner og endepunkter
  • Beregning og afgrænsning af indvindingsoplande til almene vandforsyninger

Indsamling og tolkning af data

Potentielle datatyper, som kan indgå og evt. indsamles i Data:

Chatterlogger data TV inspektion

Hydrologisk modellering

Boringsregistrering
og pejling

Analyse af prøver
- vand og jord

Grundvandskemisk
modellering/tolkning
Synkronpejling Indsamling af
geofysik
Retolkning af
geologisk/hydro-
stratigrafisk model
Vandprøvetagning Processering og
tolkning af geofysik
Retolkning af SSV
Boring inkl. tilsyn Retolkning af
geofysik
Retolkning af
hydrologisk model
Prøvepumpning SSV  
Borehulslogging Geologisk-/hydro-
stratigrafisk
modellering
 

Indholdet af data skal være dækkende for kortlægningsbehovet, som kan variere fra kortlægning til kortlægning.

Kortlægningen skal følge de gældende vejledninger og faglige og administrative retningslinjer - se boksen til højre. 

I forbindelse med kortlægningen kan det være tilstrækkeligt, at anvende eksisterende data eller blot opdatere data med nye udtræk fra relevante databaser.

Afrapportering

Data afrapporteres digitalt på mst.dk under den enkelte kommune. Hvis et projekt dækker flere kommuner gentages afrapporteringen i hver kommune. Desuden leveres data til afrapporteringen til kommunen digitalt.

Formål

Formålet med Resultat er at sikre en ensartet vurdering af sårbarheden af grundvandsressourcen og robuste områdeafgrænsninger i de områder med væsentlige ændringer – NFI og tilhørende IO indenfor indvindingsoplande og eventuelt justeret OSD.

Fremgangsmåde

I Resultat foretages der en vurdering af sårbarheden, NFI, IO og evt. justering af OSD på baggrund af kortlægningsresultaterne fra Opstart og Data.

Afgrænsningen af indvindingsoplande er foretaget i forbindelse med Data ved modellering eller kvalitetssikring af oplande indmeldt af kommunerne. Afgrænsning eller kvalitetssikring af BNBO er ligeledes foretaget i forbindelse med Data.

Der gennemføres kun ændringer i afgrænsninger, såfremt der er tale om væsentlige ændringer – faglige så vel som arealmæssige. Der foretages som udgangspunkt kun sårbarhedsvurdering, hvor der formodes at være en væsentlig ændret sårbarhed og/eller eventuelt som følge af nye data. Vurdering og afgrænsning foretages i henhold til Nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO, som er en tolkning af Zoneringsvejledningen. Undtagelsesvist kan der i forbindelse med kortlægningen viser sig et fagligt behov for justere på OSD afgrænsningen, se Vejledning for justering af OSD.

Afrapportering

Resultat afrapporteres digitalt på mst.dk under den enkelte kommune. Hvis et projekt dækker flere kommuner gentages afrapporteringen i hver kommune. Desuden leveres data til afrapporteringen til kommunen digitalt.

Formål

Formålet med Afslutning er at sikre en ensartet behandling af kortlægningsresultater, henvendelser og høringer efter endt kortlægning samt håndtering af støttende funktioner og principielle afklaringer i forbindelse med udførelse af kortlægning.

Fremgangsmåde

Bekendtgørelse

Efter endt kortlægning bliver OSD, OD, indvindingsoplande uden for OSD, følsomme indvindingsområder (NFI og SFI) og IO officielt udpeget af ministeren i Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. SFI afgrænses ikke i det konkrete kortlægningsprojekt, idet SFI allerede er afgrænset på landsplan. SFI og tilhørende IO afgrænses på baggrund af de sprøjtemiddelfølsomme områder (SFO), som er beskrevet i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015: Sandjordes følsomhed overfor udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. SFO er tilgængelig på MiljøGIS.

I bekendtgørelsesprocessen er områdeafgrænsningerne i høring af to omgange, i forbindelse med scoping forud for miljøvurdering såvel som den egentlige høring. Områdeafgrænsningerne kan ved høringer ses på MiljøGIS. De gældende områdeafgrænsninger kan ligeledes findes på MiljøGIS og på Danmarks Arealinformation.

Indvindingsoplande inden for OSD

Indvindingsoplande inden for OSD på MiljøGIS opdateres løbende. Opdateringen foretages, som minimum hver gang MiljøGIS opdateres med GIS-temaer til bekendtgørelsen.

Indsatsplaner

Miljøstyrelsen er høringspart på lige fod med andre parter på de kommunale indsatsplaner og giver høringssvar hertil. Indsatsplanerne sendes til Miljøstyrelsen Nordjyllands hovedpostkasse Obfuscated Email.