Vordingborg Kommune

Kortlægningsprocessen

Med  den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes her.

Kortlægning (2016-2020)

Vordingborg kortlægningsområde:

Vordingborg Kommune indmeldte, i 2016, ændrede indvindingsforhold for fire vandværker indenfor Vordingborg kortlægningsområde.

Vordingborg kortlægningsområdet blev sidst kortlagt i 2005 og data, modeller og den anvendte kortlægningsmetodik var derfor af ældre dato og anderledes sammenlignet med nutidens standarder.

P.ba. anbefalingerne i opstartsrapport blev følgende delopgaver udført i projektet:

 • Beregning af nye indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande for følgende fire vandværker; Røstofte Vandværk, Bakkebølle Vandværk, Mørkeskov Vandværk, Ørslev Vandværk, Kastrup-Nedre Vindinge Vandværk og Nyråd Vandværk. Pga. indbyrdes påvirkning, blev indvindingsoplande for to vandværker, som ikke havde ændrede indvindingsforhold, også beregnet
 • Ny grundvandskemisk kortlægning for Vordingborg kortlægningsområde.
 • Ny sårbarhedsudpegning, NFI og IO for Vordingborg kortlægningsområde.
 • Det blev vurderet, at den nuværende geologiske sjællandsmodel kunne anvendes som geologisk model til opgaven, da denne model blev opdateret indenfor Vordingborg kortlægningsområdet i 2015.
 • Det blev vurderet, at den nuværende hydrologiske model for Sydsjælland kunne anvendes som hydrologisk model til opgaven, da denne model dækker Vordingborg kortlægningsområdet og blev opstillet i 2015.

Nedenfor findes link til rapporterne, hvor ovennævnte undersøgelser og kortlægningsresultater er beskrevet.

 

Rapport links:

Miljøstyrelsen, 2019: Genberegning af nye indvindingsoplande, grundvandskemisk kortlægning og sårbarhedsvurdering for GKO Vordingborg.