Vordingborg Kommune

Kortlægningsprocessen

Med  den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes her.

Kortlægning (2021-)

Kortlægning af Bogø og Møn

Vordingborg Kommune indmeldte i 2018 ændrede indvindingsstrukturer for flere vandværker på Bogø og Møn. Bogø blev sidst kortlagt af Storstrøms Amt mellem 2000 og 2003 og Møn blev sidst kortlagt af Storstrøms Amt og Miljøcenter Nykøbing Falster mellem 2005 og 2009. Data, modeller og den anvendte kortlægningsmetodik var derfor af ældre dato og anderledes sammenlignet med nutidens standarder.

Kortlægningen af Bogø og Møn er påbegyndt, hvor en opstartsrapport blev færdiggjort i oktober 2020. På baggrund af anbefalingerne herfra skal følgende opgaver udføres for Bogø og Møn:

 • Opstilling af hydrostratigrafisk model
 • Opstilling af hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande
 • Beregning af BNBO
 • Grundvandskemisk kortlægning
 • Sårbarhedsvurdering og afgrænsning af NFI og IO

Nedenfor findes link til rapporter, der udarbejdes i forbindelse med denne kortlægning. Afsnittet opdateres løbende undervejs i kortlægningen.

Rapport links:

Opstartsrapport

Kortlægning (2016-2020)

Vordingborg kortlægningsområde:

Vordingborg Kommune indmeldte, i 2016, ændrede indvindingsforhold for fire vandværker indenfor Vordingborg kortlægningsområde.

Vordingborg kortlægningsområdet blev sidst kortlagt i 2005 og data, modeller og den anvendte kortlægningsmetodik var derfor af ældre dato og anderledes sammenlignet med nutidens standarder.

P.ba. anbefalingerne i opstartsrapport blev følgende delopgaver udført i projektet:

 • Beregning af nye indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande for følgende fire vandværker; Røstofte Vandværk, Bakkebølle Vandværk, Mørkeskov Vandværk, Ørslev Vandværk, Kastrup-Nedre Vindinge Vandværk og Nyråd Vandværk. Pga. indbyrdes påvirkning, blev indvindingsoplande for to vandværker, som ikke havde ændrede indvindingsforhold, også beregnet
 • Ny grundvandskemisk kortlægning for Vordingborg kortlægningsområde.
 • Ny sårbarhedsudpegning, NFI og IO for Vordingborg kortlægningsområde.

Nedenfor findes link til rapporterne, hvor ovennævnte undersøgelser og kortlægningsresultater er beskrevet.

 

Rapport links:

Miljøstyrelsen, 2019: Genberegning af nye indvindingsoplande, grundvandskemisk kortlægning og sårbarhedsvurdering for GKO Vordingborg.