Områdeafgrænsninger

I forbindelse med grundvandskortlægningen afgrænses følgende områder, men dette sker først i Data og Resultat.

  • OSD
  • Indvindingsoplande
  • NFI – NFI er afgrænset på baggrund af vurderingen af grundvandsma-gasinernes nitratsårbarhed samt gradientforholdene i OSD og indvin-dingsoplandene uden for OSD.
  • IO – Inden for NFI er der, under hensyntagen til arealanvendelsen, af-grænset indsatsområder, hvor der er behov for en særlig indsats i for-hold til at beskytte grundvandet i forhold til nitrat.

Alle de nævnte områder, bortset fra indvindingsoplande til almene vandforsy-ninger inden for OSD, udpeges formelt i en bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer med hjemmel i vandforsyningsloven. Områderne vil herefter kunne ses i bekendtgørelsen og på Danmarks Miljøportal . Indvindingsoplande uden for OSD kan ses på MiljøGIS .

På nedenstående kort ses de nuværende udpegninger af OSD, indvindingsoplande uden for OSD, NFI, og IO, samt afgrænsning af indvindingsoplande inden for OSD for Projektområde Vesthimmerland. Det skal understreges, at afgrænsningerne vil ændre sig i forbindelse med den supplerende kortlægning i Data og Resultat.

Billedet viser et kort, på kortet ses de nuværende udpegninger af OSD, indvindingsoplande uden for OSD, NFI, og IO, samt afgrænsning af indvindingsoplande inden for OSD for Projektområde Vesthimmerland.