Indvindingsstruktur

Denne kortlægning omfatter 59 vandværker i Vesthimmerlands Kommune med 65 oplande. Beskrivelsen af indvindingsstrukturen i projektområdet stammer dels fra beskrivelsen af vandforsyninger i Vandforsyninger og dels fra den hydrologiske model rapport /7/.

Hvert enkelt vandværk er beskrevet i Vandforsyninger.

Tabel over vandforsyninger i projektområdet og indvindingstilladelser

Udviklingen i den samlede indvinding i området de sidste knap 30 år er vist på figuren nedenfor. For de almene vandforsyninger har indvindingen de seneste 20 år været stabil. Fra starten af 90’erne til slutningen af 90’erne ses et fald i indvindingen til almen vandforsyning.

""

Som det fremgår af figuren ovenfor, så udgør dambrug og markvanding en stor del af den samlede indvinding i Vesthimmerland.

På figuren nedenfor ses beliggenheden af øvrige væsentlige indvindinger i projektområdet. Det vurderes, at disse indvindinger har en størrelse, hvor de påvirker den generelle grundvandsstrømning i området og dermed har betydning for udbredelsen af vandværkernes indvindingsoplande.

""