Indvindingsstruktur

Denne kortlægning omfatter 80 vandværker, hvoraf 61 er beliggende i Vesthimmerlands Kommune, 5 i Rebild Kommune og 14 i Aalborg Kommune. Beskrivelsen af indvindingsstrukturen i projektområdet stammer dels fra et udtræk fra Jupiter databasen 04.08.2016 og dels fra oplysninger fra Vesthimmerlands, Rebild og Aalborg Kommuner. Placering af vandværker, indvindingsboringer og indvindingsoplande ses på kortet nedenfor. Det bemærkes, at der ved enkelte kildepladser ikke findes noget indvindingsopland. Dette skyldes, at kildepladserne enten er nye eller mangler at få beregnet et indvindingsopland. Indvindingsoplandene er som udgangspunkt beregnet på baggrund af indvindingstilladelserne. Det lille vestlige opland i Rebild Kommune tilhører Ll. Binderup Vandværk. Vandværk er lukket og indgår således ikke i denne kortlægning.

Billedet viser en kortlægning omfatter 80 vandværker, hvoraf 61 er beliggende i Vesthimmerlands Kommune, 5 i Rebild Kommune og 14 i Aalborg Kommune.

For en beskrivelse af kortlægningen af det enkelte vandværk samt oplysninger om indvindingstilladelse og aktuel indvinding henvises til tabel over vandværker, der kan genfindes i rapporten over Opstart /2/.

På grafen nedenfor ses den totale indvindingsmængde for vandværkerne for perioden 1995 til 2015. Det ses, at indvindingsmængden har været faldende for perioden fra 1995 til 2008. Det skyldes en generel reduktion i vandforbrug indenfor såvel husholdning som industri. Det bemærkes, at den laveste indberettede indvindingsmængde findes for 2006, hvor antallet af indberetninger ligeledes er væsentlig lavere end for de resterende år. Det vurderes således, at indvindingsmængden for 2006 er lav pga. manglende indberetninger fra ca. 10 vandværker.

For perioden 2008 til 2015 ses en stigning i indvindingsmængden samt en stigning i antallet af indberetninger. Stigningen i indvindingsmængden kan skyldes, at vandværkerne er blevet bedre til at indberette til GEUS Jupiter. Reelt set er udviklingen i vandforbrug formentlig et jævnt faldende vandforbrug, fra ca. 3,5 mio. m3/år i 1995 til ca. 2,6 mio. m3/år i 2015.

På grafen ses den totale indvindingsmængde for vandværkerne for perioden 1995 til 2015.

På figuren nedenfor ses beliggenheden af øvrige væsentlige indvindinger, som enten har en indvindingstilladelse >100.000 m3/år eller har indberettet en indvindingsmængde i 2015 >100.000 m3/år. Det vurderes, at disse indvindinger har en størrelse, hvor de kan påvirke den generelle grundvandsstrømning i området og dermed få betydning for udbredelsen af vandværkernes indvindingsoplande. Herudover findes der et stort antal markvandsindvindere, og grundet antallet vurderes det ligeledes, at disse kan have betydning for vandværkernes indvindingsoplande.

På figuren ses beliggenheden af øvrige væsentlige indvindinger, som enten har en indvindingstilladelse >100.000 m3/år eller har indberettet en indvindingsmængde i 2015 >100.000 m3/år.