Indledning

Denne afrapportering er udarbejdet af Miljøstyrelsen som led i grundvandskortlægningen. Kortlægningen skal danne grundlaget for kommunens efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand. Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og kommunernes videre indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at vandforsyningerne i Danmark fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

I forbindelse med grundvandskortlægningen afgrænses/justeres følgende områder; indvindingsoplande til almene vandværker, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO) samt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Ændrede områdeafgræsninger, med undtagelse af indvindingsoplande inden for OSD, udpeges igennem bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Afgrænsning af sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) med tilhørende indsatsområder (IO) udpeges kun på sandjorde, og er ikke med i nærværende afrapportering, idet afgrænsningen er foregået i et særskilt projekt. SFI og tilhørende IO afgrænses på baggrund af de sprøjtemiddelfølsomme områder (SFO), som er beskrevet i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015: Sandjordes følsomhed overfor udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.

Grundvandskortlægningen har lovhjemmel i vandforsyningslovens §§ 11 og 11a /b/. Grundvandskortlægningen varetages af staten, mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjemlet i vandforsyningslovens §§ 13 og 13a /b/ og varetages af kommunerne.

Jf. Bekendtgørelse om indsatsplaner /c/ skal kommunen senest 1 år efter udpegning af indsatsområder i Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer /d/ udarbejde udkast til foranstaltninger for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Senest 2 år efter udpegning skal en indsatsplan være vedtaget.

Kortlægningen omfatter størstedelen af Vesthimmerlands Kommune og dele af Aalborg Kommune samt Rebild Kommune. Projektområdet udgør ca. 970 km². Denne kortlægning omfatter indvindingsoplandene til 78 vandforsyningsanlæg, som er fremhævet på kortet nedenfor. Indvindingsoplandene til 45 vandværker ligger uden for OSD, indvindingsoplandene til 22 vandværker ligger delvist uden for OSD, mens indvindingsoplandene til 12 vandværker ligger inden for OSD. Gatten Vandværk fremgår 2 gange, da vandforsyningen har 2 oplande, hvor det ene er inden for og det andet er delvist uden for OSD.

Tabel med vandforsyninger i projektområdet - hhv. uden for, delvist uden for og inden for OSD

Afgrænsningen af projektområdet har taget udgangspunkt i kommunernes indmeldinger om behovet for ny kortlægning.
Indmeldingerne består af nye vandforsyninger, ændrede indvindingsforhold samt et ønske om et mere robust grundlag for områdeafgrænsningerne.
Kortlægningen startede i 2016 med opstart – en gennemgang af de eksisterende data og anbefalinger til yderligere kortlægning /1/. På den baggrund er der indsamlet nye data og retolket eksisterende data – Boringsregistrering og pejling, MEP og SkyTEM samt retolkning af TEM og SkyTEM /2/, /3//4/ og /5/. Herefter er der opstillet modeller /6//7/ og /8/. Vurdering af sårbarhed og afgrænsning af NFI og IO er beskrevet i nærværende afrapportering.

På figuren nedenfor er der vist et kort over kommunegrænser, projektområde og OSD samt vandforsyningsanlæg, indvindingsboringer og indvindingsoplande til de almene vandforsyninger. Indvindingsoplandene, som er afgrænset i forbindelse med denne kortlægning er fremhævet på kortet nedenfor.

""