Indledning

Denne afrapportering er udarbejdet af Miljøstyrelsen som led i grundvandskortlægningen. Kortlægningen skal danne grundlaget for kommunens efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand. Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og kommunernes videre indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at vandforsyningerne i Danmark fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

I forbindelse med grundvandskortlægningen afgrænses/justeres følgende områder; indvindingsoplande til almene vandværker, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Ændrede områdeafgræsninger, med undtagelse af indvindingsoplande inden for OSD, udpeges igennem bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Afgrænsning af sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) med tilhørende indsatsområder (IO) udpeges kun på sandjorde, og er ikke med i nærværende afrapportering, idet udpegningen er foregået i et særskilt projekt. SFI og tilhørende IO afgrænses på baggrund af de sprøjtemiddelfølsomme områder (SFO), som er beskrevet i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015: Sandjordes følsomhed overfor udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.

Grundvandskortlægningen har lovhjemmel i vandforsyningslovens §§ 11 og 11a /b/. Grundvandskortlægningen varetages af staten, mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjemlet i vandforsyningslovens §§ 13 og 13a /b/ og varetages af kommunerne.

Jf. Bekendtgørelse om indsatsplaner /c/ skal kommunen senest 1 år efter udpegning af indsatsområder i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer udarbejde udkast til foranstaltninger for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Senest 2 år efter udpegning skal en indsatsplan være vedtaget.

Denne kortlægning omfatter indtil videre kun Opstart – en analyse af eksisterende data og anbefalinger til det videre kortlægningsforløb /1/. I det følgende er der givet et resumé af opstartsrapporten /2/.

Kortlægningen omfatter størstedelen af Vesthimmerlands Kommune samt dele af Rebild Kommune og Aalborg Kommune. Afgrænsningen af projektområdet har taget udgangspunkt i Vesthimmerlands Kommunes indmeldinger om genberegninger af indvindingsoplandene for en stor del af kommunens vandforsyninger samt indmeldinger fra Rebild Kommune om genberegninger af indvindingsoplandene inden for det tidligere aktivitetsområde Nørager. Indmeldingerne består af nye vandforsyninger, ændrede indvindingsforhold samt et ønske om et mere robust grundlag for områdeafgrænsningerne.

Afgrænsningen af projektområdet er baseret på naturlige hydrologiske grænser. Mod vest afgrænses projektområdet af Limfjorden. Mod syd afgrænses projektområdet af Lerkenfeld Å og Simested Å. Mod øst afgrænses projektområdet af Simested Å og Lindenborg Å, og mod nord afgrænses området af hhv. Sønderup Å og Limfjorden.

Kortlægningen omfatter dermed de tidligere aktivitetsområder Løgstør-Livø (dog uden Livø), Rønhøj, Farsø-Hvalpsund, Aars og Vognsild i Vesthimmerlands Kommune, tidligere aktivitetsområde Nørager i Rebild Kommune samt den vestlige del af tidligere aktivitetsområde Nibe i Aalborg Kommune, se oversigtskortet nedenfor. I alt 80 vandværker/kildepladser er omfattet af kortlægningen.

Kortlægningen forventes afsluttet i løbet af 2018.

På figuren nedenfor er der vist et kort over projektområdet med den røde streg, kommunegrænser med den sorte streg, OSD’er med den mørkeblå streg, eksisterende oplande med den lyseblå streg, som er indeholdt i dette projekt, og de tidligere aktivitetsområder, som er vist med forskellige farver.

På figuren er der vist et kort over projektområdet med den røde streg, kommunegrænser med den sorte streg, OSD’er med den mørkeblå streg, eksisterende oplande med den lyseblå streg, som er indeholdt i dette projekt, og de tidligere aktivitetsområder, som er vist med forskellige farver.