Områdeafgrænsninger

I det følgende redegøres for justeringen af OSD og OD samt afgrænsningen af indvindingsoplande til almene vandværker, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Justering og afgrænsning er foretaget på baggrund af ny viden fra den nu udførte kortlægning.

NFI er afgrænset på baggrund af vurderingen af grundvandsmagasinernes nitratsårbarhed i OSD og indvindingsoplandene uden for OSD. Inden for NFI er der afgrænset IO, hvor der er behov for en særlig indsats for at beskytte grundvandet imod nitrat.

OSD, indvindingsoplande uden for OSD, NFI og IO udpeges i en bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer med hjemmel i vandforsyningsloven /b/. Områderne vil herefter kunne ses i bekendtgørelsen og på Danmarks Arealinformation. Afgrænsningen af indvindingsoplande indenfor OSD kan ses på MiljøGIS.

Indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel er der beregnet 43 indvindingsoplande for 41 Vandværker. Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i den tilladte indvindingsmængde for hvert vandværk.

Beregningerne og optegningerne af oplandene følger overordnet retningslinjerne angivet i Geo-Vejledning 2 /f/. Med usikkerheden på geologi og modelparametre in mente, vurderes oplande bestemt med en rimelig sikkerhed.

De administrative indvindingsoplande er en afgrænsning af de fuldt udviklede indvindingsoplande ved max. 200 års transporttid for de vandpartikler, der strømmer i de vandmættede jordlag hen mod boringerne tillagt en bufferzone på 300 m omkring indvindingsboringerne og en cellebredde (i grundvandsmodellen) i de øvrige dele af oplandene jf. GeoVejledning nr. 2 /f/ og præciseringsnotat fra Naturstyrelsen /g/.

De administrative indvindingsoplande er som udgangspunkt optegnet efter følgende principper:

 •          Oplande optegnes på baggrund af tilladelsesscenariet.
 •          Oplande optegnes på baggrund af partikeltransporttider, der er mindre end 200 år.
 •          Der tillægges en buffer på 100 m, svarende til en modelcelle, omkring oplandet.
 •          Der inkluderes 300 m omkring indvindingsboringer.
 •          Oplande optegnes med blød hånd.
 •          Hvis 80-100 % sandsynligheden ligger ud over det optegnede opland, medtages området.
 •          Indvindingsoplande er sammenhængende oplande.
 •          Oplande mellem forskellige vandværker må gerne overlappe.
 •          Indvinder boringerne på en kildeplads fra forskellige magasiner, som er hydraulisk adskilte, optegnes et opland for hver boring.

De optegnede indvindingsoplande er vist på nedenstående figur.

""

OSD og OD

Det er efter aftale med Miljøstyrelsen valgt, ikke at revidere OSD på baggrund af resultaterne fra grundvandskortlægningen Hedensted 17, da alle OSD-områderne er justeret i tidligere kortlægninger.

Der er imidlertid fundet 2 områder, som udgør tidligere indvindingsoplande, som i Vejle Amts Regionsplan 2005 er udpeget som OSD. Disse områder henholdsvis omkring Hornborg og Oens skal ifølge Miljøstyrelsen ikke afgrænses som OSD. Den deraf følgende OSD-revision tager udgangspunkt i vejledningerne fra Miljøministeriet /d//j/, og er foretaget i tæt samarbejde med Miljøstyrelsen.

Det samlede areal inden for Hedensted 17, som er udpeget som OSD er blevet indskrænket fra en oprindelig størrelse på 208,0 km2 til et areal på 205,4 km2 – en forskel på ca. 2,5 km2.

Både de nye og gamle OSD-afgrænsninger fremgår af nedenstående figur.

""

Nitratfølsomme indvindingsområder

Afgrænsningen af NFI tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens zoneringsvejledning /c/ og Naturstyrelsens notat om sårbarhedsvurdering og afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder /i/. NFI afgrænses, hvor grundvandmagasinet har stor nitratsårbarhed, og hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet. Hvor grundvandsmagasinet har nogen nitratsårbarhed, og der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, afgrænses som udgangspunkt NFI, men der foretages dog en konkret vurdering af behovet for afgrænsning. Der afgrænses ikke NFI, hvor grundvandsmagasinet har lille nitratsårbarhed, uanset størrelsen af grundvandsdannelsen. Principperne for afgrænsning af NFI fremgår også af tabellen nedenfor.

Grundvandsdannelse

Lille sårbarhed

Nogen sårbarhed

Stor sårbarhed

Nej

Ingen NFI

Ingen NFI

Ingen NFI

Ja

Ingen NFI

Konkret vurdering

NFI

På de nedenstående figurer ses gradientforholdene til hvert af de primære magasiner.

Grundvandsdannelse til Sand 5

Der ses nogen til stor grundvandsdannelse i hovedparten af Kortlægningsområdet. Opadrettet grundvandsgradient ses overordnet omkring de større vandløbssystemer.

""

Grundvandsdannelse til Sand 7

Områder med opadrettet grundvandsgradient er større end for Sand 5, men ses stadig i forbindelse med dalstrukturer i kortlægningsområdet. Den gennemsnitlige grundvandsdannelse til magasinet er 199 mm/år.

""

Grundvandsdannelse til Sand 9

Der ses større områder med ingen grundvandsdannelse i hele kortlægningsområdet. Områder med grundvandsdannelse ses udpræget i den nordlige del af OSD 2, østlige del af OSD 1, samt flere områder i OSD 3 og 4. I OSD 5, hvor Sand 9 er det primære magasin, ses grundvandsdannelsen hovedsageligt at være i den centrale del af OSD, som er beliggende indenfor OSD. Den gennemsnitlige grundvandsdannelse til magasinet er 104 mm/år.

""

Grundvandsdannelse til Sand 16

Sand 16 træffes kun i den vestlige del af Kortlægningsområdet, hvor en større del af grundvandsdannelsen til magasinet sker indenfor OSD 3 og 4. Områder med opadrettet grundvandsgradient ses i den nordlige og sydlige del af det område, hvor Sand 16 har udbredelse. Den gennemsnitlige grundvandsdannelse til magasinet er 67 mm/år.

""

Grundvandsdannelse til Sand 18

Udprægede områder uden grundvandsdannelse befinder sig i den sydlige del af OSD 4 og området syd herfor, samt i området omkring Bøgballe i OSD 3 i et øst-vest orienteret strøg, som strækker sig til den vestlige kant af Kortlægningsområdet. Den gennemsnitlige grundvandsdannelse til magasinet er 57 mm/år.

""

NFI er kun afgrænset inden for OSD Hedensted 17 og indvindingsoplande udenfor OSD.

Indenfor OSD Hedensted 17, er næsten alle områder med stor eller nogen sårbarhed afgrænset som NFI. Kun områder med ingen grundvandsdannelse, god vandkvalitet eller lille sårbarhed er som udgangspunkt ikke afgrænset NFI. Overordnet afgrænses der ikke enkeltstående områder mindre end 5 ha, ligesom der heller ikke udtages områder under 5 ha, som ligger omkranset af områder, der afgrænses som NFI.

Der er fundet en tydelig sammenhæng mellem områder uden grundvandsdannelse og områder tæt på vandløb og ådale, hvor grundvandsstrømmen er opadrettet, hvilket betyder at vandbalancen mellem det primære magasin og terræn/overliggende magasin er mindre end 0 mm/år.

På figuren nedenfor ses de reviderede nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) for OSD Hedensted 17 og indvindingsoplande udenfor OSD, sammen med tidligere NFI-områder. De nitratfølsomme indvindingsområder er afgrænset i forhold til de primære magasiner.

Områder med nogen til stor sårbarhed, som ikke er afgrænset NFI grundet ingen grundvandsdannelse er markeret med blå optegninger.

I alt er der udtaget et område på 2,82 km2,som ikke afgrænses som NFI grundet ingen grundvandsdannelse.

For områder med nogen sårbarhed og grundvandsdannelse er der udført en konkret vurdering af de kemiske data, da områder med nogen sårbarhed ikke afgrænses som NFI, hvis vurderingen af indholdet af blandt andet sulfat i grundvandet viser, at der ikke sker en påvirkning af nedsivende nitratholdigt grundvand. Området vurderes ikke som NFI ved et lavt (< 50 mg/l) og stabilt sulfatniveau. I den sammenhæng er der kigget nærmere på et antal områder, for at afgøre om områderne skal afgrænses som NFI. Disse områder er optegnet med grøn markering på figuren nedenfor.

De nye afgrænsede områder med NFI er markeret med rød på nedenstående figur, mens tidligere NFI er sort skraveret. Overordnet er der sket en reduktion i det NFI-afgrænsede areal fra 57,4 km2 til 46,0 km2. De største ændringer ses i den sydlige del af OSD 4 samt i hovedparten af OSD 5. I OSD 2, er der kun revideret NFI indenfor IOL til Eriknauer, Hatting og Torsted vandværker, mens den resterende del af OSD 2 afventer flere kortlægningsdata. Tidligere NFI-udpegninger indenfor OSD 2 er derfor stadig gældende, indtil hele OSD-området revideres.

""

Indsatsområder

Inden for NFI afgrænses IO, hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet i forhold til nitrat. Afgrænsningen sker på baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne.

En særlig indsats til beskyttelse af grundvandsressourcerne kan være nødvendig, hvis det vurderes, at der eksempelvis er behov for:

 • Skærpede krav til nitratudvaskning
 • Krav til stabilisering af nitratudvaskning
 • Krav til lavere nitratudvaskning over tid, men ikke nødvendigvis lige nu.

Større sammenhængende områder med skov, mose, fredning og vådområde, hvorfra der som udgangspunkt kun sker en begrænset nitratudvaskning, afgrænses ikke som indsatsområder.

Arealer, hvorfra der forventes at være en høj eller potentielt høj nitratudvaskning, afgrænses som IO. Det er som udgangspunkt landbrugsområder, byområder, arealer med juletræer og pyntegrønt samt planlagte skovrejsningsområder, hvor der stadig er landbrug. Befæstede arealer vurderes individuelt, inden det besluttes om arealerne skal afgrænses som IO.

Indenfor NFI-områderne i Kortlægningsområde Hedensted 17, findes flere områder, som ikke er blevet afgrænset som IO. Disse områder dækker arealer med blivende lav nitratudvaskning og repræsenterer primært fredskov, beskyttede naturtyper og vådområder. I vurderingen af skovområder samt fredede områder i forhold til IO, er der benyttet ortofoto fra perioden 2005-2018 samt arealanvendelseskort.

Byområderne inden for NFI udgør ikke store sammenhængende befæstede arealer og er ikke vurderet store nok til at blive taget ud af IO, da der overordnet ikke udtages områder mindre end 5 ha.

De afgrænsede IO-områder i Kortlægningsområde Hedensted 17 udgør et areal på 41,57 km². IO områderne ses på figuren nedenfor, her vises med hhv. lilla og grøn, hvilke områder der afgrænses som IO, og hvilke der ikke gør. I denne rapport ændres der ikke på IO i OSD 2, på nær indenfor IOL til Eriknauer, Hatting og Torsted vandværker.

""