Indvindingsstruktur

Denne kortlægning omfatter 5 vandværker i Vejle Kommune. Beskrivelsen af indvindingsstrukturen i kortlægningsområdet stammer dels fra et udtræk fra Jupiter databasen den 29.09.2017 og dels fra oplysninger fra Vejle Kommune. Placering af vandværker, indvindingsboringer og indvindingsoplande ses på figuren nedenfor.

""

Nedenfor ses en oversigt over de vandværker, som indgår i kortlægningen i Vejle Kommune. Den tilladte indvindingsmængde, anvendt til beregning af indvindingsoplande, og den aktuelle indvinding i perioden 2012-2016 for hver vandforsyning fremgår af bilag 14.

Udviklingen i de større almene vandforsyningers indvinding (tilladt indvinding >100.000 m3/år) i perioden 1990-2016 er vist på figuren nedenfor. Der er observeret et generelt fald i vandindvindingen i perioden for TREFOR Lysholt.

 ""

På figuren nedenfor ses beliggenheden af øvrige væsentlige indvindinger i kortlægningsområdet. Indvindingerne omfatter primært markvanding og industri. Det vurderes, at disse indvindinger har en størrelse, hvor de påvirker den generelle grundvandsstrømning i området og dermed får betydning for udbredelsen af vandværkernes indvindingsoplande.

""