Indledning

Denne afrapportering er udarbejdet af Miljøstyrelsen som led i grundvandskortlægningen. Kortlægningen skal danne grundlaget for kommunens efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand. Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og kommunernes videre indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at vandforsyningerne i Danmark fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

I forbindelse med grundvandskortlægningen afgrænses/justeres følgende områder; indvindingsoplande til almene vandværker, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Ændrede områdeafgræsninger, med undtagelse af indvindingsoplande inden for OSD, udpeges igennem bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Afgrænsning af sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) med tilhørende indsatsområder (IO) udpeges kun på sandjorde, og er ikke med i nærværende afrapportering, idet udpegningen er foregået i et særskilt projekt. SFI og tilhørende IO afgrænses på baggrund af de sprøjtemiddelfølsomme områder (SFO), som er beskrevet i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015: Sandjordes følsomhed overfor udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.

Grundvandskortlægningen har lovhjemmel i vandforsyningslovens §§ 11 og 11a/b/. Grundvandskortlægningen varetages af staten, mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjemlet i vandforsyningslovens §§ 13 og 13a /b/ og varetages af kommunerne.

Jf. Bekendtgørelse om indsatsplaner /c/ skal kommunen senest 1 år efter udpegning af indsatsområder i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer udarbejde udkast til foranstaltninger for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Senest 2 år efter udpegning skal en indsatsplan være vedtaget.

Kortlægningen omfatter hovedparten af den vestlige del af Hedensted Kommune samt dele af både Horsens og Vejle Kommuner og kortlægningsområdet udgør i alt 453 km². Kortlægningen afløser og supplerer en geografisk mindre kortlægning (Hedensted Vest), som blev gennemført i 2014. I den østlige del af Hedensted Kommune gennemføres Juelsminde-kortlægningen, som forventes færdig i 2019. Nærværende kortlægning omfatter indvindingsoplandene til 5 vandforsyninger i Vejle Kommune, som fremgår af kortet herunder.

""

""

Indvindingsoplandet til Solekær Kildeplads ligger inden for OSD, indvindingsoplandene til Grejs Vandværk, Bredal Kildeplads og Lysholt Vandværk ligger delvist uden for OSD, mens indvindingsoplandet til Holtum Vandværk ligger uden for OSD.

Afgrænsningen af kortlægningsområdet har taget udgangspunkt i Vejle Kommunes indmeldinger om behovet for ny kortlægning.

Indmeldingerne består af ændrede indvindingsforhold samt et ønske om et mere robust grundlag for områdeafgrænsningerne.

(TREFOR Lysholt (Bredal og Solekær kildepladser) er indmeldte pga. ny viden. TREFOR Lysholt er indmeldt pga. ny viden, manglende GDO og ændring i indvindingsfordelingen mellem boringerne.)