Vejle Kommune

Kortlægningsprocessen

Med  den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

For en mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen se kortlægningsprocessen 2016-2020.

Kortlægning (2021-)

Kortlægning i Vejle Kommune

I 2017 blev der foretaget en kortlægning af Hedensted, hvor TREFOR Lysholt (Bredal og Solekær kildepladser) er indmeldte pga. ny viden. TREFOR Lysholt blev yderligere indmeldt pga. ny viden, manglende grundvandsdannende opland og ændring i indvindingsfordelingen mellem boringerne. Kortlægningen er beskrevet i fanerne ovenfor. Relevante rapporter for afrapporteringen af Hedensted findes under Referencer.

 

Kortlægning for Give

Vejle Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Give, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

 • Indsamling af tTEM
 • Boringlokalisering og pejling
 • Vandprøvetagning
 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
 • Opstilling af ny hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning 
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande og OSD

Nedenfor findes link til rapporter, der udarbejdes i forbindelse med denne kortlægning. Afsnittet opdateres løbende undervejs i kortlægningen.

Opstartsrapport

 

Kortlægning for Trekantsområdet

Vejle, Kolding, Fredericia Kommuner har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen blev følgende delopgaver udført:

 • Boringlokalisering og pejling
 • Vandprøvetagning
 • Opstilling af ny hydrostratigrafisk model
 • Opstilling af ny hydrologisk model
 • Beregning af 31 indvindingsoplande og 98 BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning 
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande og OSD

Nedenfor findes link til rapporter, der udarbejdes i forbindelse med denne kortlægning. Afsnittet opdateres løbende undervejs i kortlægningen.

Boringsregisterering og synkronpejling

Vandprøvetagning

Grundvandskemisk kortlægning

Hydrostratigrafisk model

Hydrologisk model

Redegørelsesrapport