Vandforsyninger

Venø Vandværk har tilknyttet to boringer til vandværket – DGU 54.341, med indvinding i det øvre magasin fra filter 25-30 mut., og DGU 54.763, med indvinding i det nedre magasin fra filter 59,5-67,5 mut. Vandværket har tilladelse til at indvinde 25.000 m³/år. Der er, jf. Jupiter, i perioden 2015-2019 indvundet knap 15.000 m³/år.

Mht. den fremtidige indvinding fra boring DGU 54.763 er det vigtigt, at indvindingen sker kontinuert og med lav ydelse. Der anbefales løbende at overvåge potentialet i boringen, så det kan sikres, at potentialet til stadighed holdes over kote 0, hvorved risikoen for saltvandsindtrængning og nedsivning mindskes /2/.

Den eksisterende kortlægning består af en fase 1 kortlægning /4/, suppleret med en SkyTEM kortlægning /5/, samt udførelse og test af undersøgelsesboringen DGU 54.763 /6//7/ og /8/. Hele denne kortlægning udmøntede sig i en dokumentationsrapport/redegørelsesrapport /3/ .

Kortlægningen har vist, at der ud over et øvre ubeskyttet grundvandsmagasin eksisterer et nedre beskyttet grundvandsmagasin. Det nedre magasin træffes i to boringer – en privat husholdningsboring nord på øen, DGU 54.750, og i undersøgelsesboringen midt på øen, DGU 54.763. Ved boring DGU 54.763 eksisterer et 10 m tykt nedre magasin, som er overlejret af et godt 20 m lag fed ler. Ved den nordlige boring træffes et godt 30 m lag fed ler over et minimum 4 m tykt magasin. Der er ca. 1,5 km mellem de to boringer.

Undersøgelsesboringen blev placeret på baggrund af SkyTEM kortlægningen, men mægtigheden af det nedre magasin er relativt ubeskrevet, idet SkyTEM målingerne påvirkes af saltvandet omkring og under Venø /5/.

Prøvepumpning af undersøgelsesboringen viste, at magasinet er forholdsvis velydende, omend der lokalt omkring boringen er bedre transmissivitetsforhold end i magasinet generelt. Transmissiviteten i magasinet blev bestemt til 3,90·10 -3  m 2 /s, hvilket karakteriseres som et forholdsvis velydende magasin /7/.

Prøvepumpningen afslørede også, at magasinet er tidevandspåvirket, med en amplitude på potentialet på ca. 10 cm. Potentialerne ligger generelt over kote 0 m, idet der ved etableringen af den nordlige boring blev registreret et potentiale i kote +2,55 (okt. 2004), og i undersøgelsesboringen blev der registreret et potentiale i kote +1,63 (maj 2006). I undersøgelsesboringen registreres samtidig et vandspejl i det øvre magasin omkring kote 0, og dermed en opadrettet gradient.

Under prøvepumpningen blev der udført grundvandskemiske analyser. På baggrund heraf blev det vurderet, at der kan ske en varig indvinding fra det nedre magasin på omkring 16.000 m3 årligt. Under alle omstændigheder bør en varig indvinding til Venø Vandværk tilrettelægges således, at indvindingen fordeles mest muligt over døgnet og med så beskeden en timeydelse som praktisk muligt /7/.

Nedre magasin, boring 54.763 dybeste filter

Resultaterne af den nyeste grundvandskortlægning indikerer, at grundvandsdannelsen til det nedre magasin sker på fastlandet vest og nordvest for Venø, jf. /1/.

På Venø er datagrundlaget for bestemmelse af potentialeforholdene i det nedre magasin begrænset til registrering af potentialet i to boringer til to forskellige tider. Potentialet ligger over kote 0, og i Venø Vandværks dybe boring er der opadrettet gradient. Der er ikke ved kortlægningen på Venø /2/ fundet nogen entydig forklaring på det forhold, idet der ingen indikationer er på, at lerlaget over det nedre magasin skulle tynde ud eller være skråtstillet på Venø, og derved give mulighed for grundvandsdannelse (tryksupport) til det nedre magasin på Venø.

Det vurderes derfor sandsynligt, jf. /2/, at grundvandsdannelsen (tryksupporten) til det nedre magasin sker fra landdelen på den anden side af Venø Bugt og/eller Venø Sund. Ved, at magasinet og det overliggende lerdæklag har udbredelse uden for Venø, så kan et stedvis mindre lerdække i Venø Bugt og/eller Venø Sund også forklare, at tidevandsændringerne forplanter sig til magasinet og blev registreret under prøvepumpningen /2/.

Øvre magasin, boring 54.341

Det øvre magasin er frit og dækker hele Venø. Grundvandsdannelsen til det øvre magasin sker på hele Venø, idet magasinet kun i ringe udstrækning er dækket af lerlag.

På de nedenstående figurer, jf. /1/, er vist de administrative indvindingsoplande og BNBO, der er afgrænset for Venø Vandværks indvindingsboringer. Indvindingsoplandene og BNBO blev beregnet med en AEM model for henholdsvis det øvre og det nedre magasin /1/.

""

""

""

""

Sårbarheden blev i redegørelsesrapporten fra 2007 /3/ vurderet med udgangspunkt i det øverste magasin af kvartært smeltevandssand. Grundet ringe dæklag blev sårbarheden vurderet stor i OSD. Tilsvarende vurderedes sårbarheden uden for OSD også stor, idet dæklaget over det øvre magasin også her er ringe. I forbindelse med den seneste grundvandskortlægning vurderes sårbarheden i indvindingsoplandet inden for OSD ligeledes at være stor, da der er nitrat i det øvre magasin og lerdæklaget over magasinet er usammenhængende og maksimalt 5 m tykt (se figuren nedenfor). Lerlaget vurderes at være oxideret, da det er umættet. Miljøstyrelsen har valgt ikke at vurdere sårbarhed uden for OSD, da der er lav sandsynlighed for, at der indvindes vand fra den yderste del af 300 m zonen. 

Anderledes forholder det sig for det nedre magasin. I området ved Venø Vandværk udgøres det nedre magasin ligeledes af kvartært smeltevandssand. Geologien i boringen viser et meget velbeskyttet nedre magasin, der er dækket af 20 m fed ler. Der er ikke fundet nitrat i det nedre magasin i boring 54. 763, så sårbarheden vurderes at være lille. Det vurderes, at lerdæklaget har tilsvarende tykkelse på hele øen, og sårbarheden uden for OSD vurderes derfor tilsvarende lille.

""

Indvindingsopland til Venø Vandværks indvindingsboring 54.763

Der foregår ingen grundvandsdannelse til det nedre magasin inden for det administrative indvindingsopland til filter 1 i indvindingsboring 54. 763, derfor vurderes det, at det administrative indvindingsopland til indvindingsboring 54. 763 ikke er et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). 

Indvindingsopland til Venø Vandværks indvindingsboring 54.341

Grundvandsdannelsen til det øvre magasin er stor inden for det administrative indvindingsopland til indvindingsboring 54. 341 og der er stor sårberhed, derfor vurderes det øvre magasin til at være nitratfølsomt.

På nedenstående figur ses de eksisterende indsatsområder med hensyn til nitrat, følsomme indvindingsområder med hensyn til nitrat og områder med drikkevandsinteresser. Det vurderes, at der ikke er behov for at justere på områderne, som følge af den nyeste grundvandskortlægning.

""