Områdeafgrænsninger

Med reference til nedenstående figur konkluderes, at eksisterende BNBO og indvindingsoplande tilhørende Venø Vandværksboringer erstattes, mens indsatsområder og følsomme indvindingsområder med hensyn til nitrat samt områder med drikkevandsinteresser ikke ændres, som følge af den nyeste grundvandskortlægning, jf. /1/.

OSD, indvindingsoplande uden for OSD, NFI og IO udpeges formelt i en bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer med hjemmel i vandforsyningsloven. Områderne vil herefter kunne ses i bekendtgørelsen og på  Danmarks ArealinformationIndvindingsoplande inden for OSD kan ses på MiljøGIS.

""