Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Områdeafgrænsninger

I forbindelse med grundvandskortlægningen er der afgrænset er nyt indvindingsopland.

OSD, indvindingsoplande uden for OSD, NFI og IO udpeges formelt i en bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer med hjemmel i vandforsyningsloven. Områderne vil herefter kunne ses i bekendtgørelsen og på  Danmarks Arealinformation . Indvindingsoplande inden for OSD kan ses på  MiljøGIS .

På nedenstående kort ses indvindingsoplandet fra kortlægningen.
En uddybende forklaring på optegningen af indvindingsoplandet er givet under  Vandforsyninger  eller  /1/ . NFI og IO er ikke ændret i forbindelse med kortlægningen i forhold til tidligere, se uddybningen under Vandforsyninger eller /1/ .

undefined