Områdeafgrænsninger

I forbindelse med grundvandskortlægningen er der afgrænset er nyt indvindingsopland.

OSD, indvindingsoplande uden for OSD, NFI og IO udpeges formelt i en bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer med hjemmel i vandforsyningsloven. Områderne vil herefter kunne ses i bekendtgørelsen og på  Danmarks Arealinformation . Indvindingsoplande inden for OSD kan ses på  MiljøGIS .

På nedenstående kort ses indvindingsoplandet fra kortlægningen.
En uddybende forklaring på optegningen af indvindingsoplandet er givet under  Vandforsyninger  eller  /1/ . NFI og IO er ikke ændret i forbindelse med kortlægningen i forhold til tidligere, se uddybningen under Vandforsyninger eller /1/ .

undefined