Indledning

Denne afrapportering er udarbejdet af Miljøstyrelsen som led i grundvandskortlægningen. Kortlægningen skal danne grundlaget for kommunens efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand. Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og kommunernes videre indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at vandforsyningerne i Danmark fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

I forbindelse med grundvandskortlægningen afgrænses/justeres følgende områder; indvindingsoplande til almene vandværker, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Ændrede områdeafgræsninger, med undtagelse af indvindingsoplande inden for OSD, udpeges igennem bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Afgrænsning af sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) med tilhørende indsatsområder (IO) udpeges kun på sandjorde, og er ikke med i nærværende afrapportering, idet udpegningen er foregået i et særskilt projekt. SFI og tilhørende IO afgrænses på baggrund af de sprøjtemiddelfølsomme områder (SFO), som er beskrevet i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015: Sandjordes følsomhed overfor udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.

Grundvandskortlægningen har lovhjemmel i vandforsyningslovens §§ 11 og 11a /b/. Grundvandskortlægningen varetages af staten, mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjemlet i vandforsyningslovens §§ 13 og 13a   /b/  og varetages af kommunerne.

Jf. Bekendtgørelse om indsatsplaner /c/ skal kommunen senest 1 år efter udpegning af indsatsområder i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer udarbejde udkast til foranstaltninger for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Senest 2 år efter udpegning skal en indsatsplan være vedtaget.

I forbindelse med ”Kortlægning af grundvandsressourcen på Venø” i 2007 /2/ er der beregnet/afgrænset og optegnet indvindingsopland og grundvandsdannede opland for Venø vandværk. Beregningen/afgrænsningen er foretaget ved analytiske betragtninger i forbindelse med udarbejdelsen af ovennævnte rapport /2/.

Struer Kommune har påpeget behov for revidering af oplandene, idet:

  • Venø Vandværk havde på kortlægningstidspunktet 2 boringer, DGU 54.341 og 54.370, med indvinding i det øvre magasin. Den ene boring, DGU 54.370, er nu lukket, og vandværket har overtaget undersøgelsesboringen, DGU 54.763, som indvindingsboring.
  • Boring, DGU 54.763, indvinder fra det nedre magasin, og der ønskes beregnet/afgrænset indvindingsopland for boringen.

MST har ud over ovenstående ønsker om:

  • Belysning af potentialeforholdene for det nedre magasin.
  • Vurdering af sårbarheden uden for OSD.
  • Samt om nødvendigt vurdering og afgrænsning af NFI og IO uden for OSD.

Nærværende kortlægning "Venø - Indvindingsopland" /1/ beskriver kort den eksisterende kortlægning og forholdene for Venø Vandværks indvindingsboringer. Indvingingsoplandet afgrænses og sårbarheden vurderes. På figuren nedenfor ses det nye indvindingsopland til boring 54.763, NFI og IO.

Indvindingsoplandet bestemmes på baggrund af analytiske beregninger. Efterfølgende foretages databehandling og optegning af oplande, som beskrevet i Geovejledning 2 /d/.

Som resultat af ændringerne ved Venø Vandværk har det været nødvendigt at udføre sårbarhedskortlægning for de områder af indvindingsoplandet, som ligger uden for OSD.

Resultatfilerne består af shapefiler for de endelige oplande.

Billedet viser Venø og er et sårbarhedskortlægning for de områder af indvendingsoplandet.