Indledning

Denne afrapportering er udarbejdet af Miljøstyrelsen som led i grundvandskortlægningen. Kortlægningen skal danne grundlaget for kommunens efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand. Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og kommunernes videre indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at vandforsyningerne i Danmark fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

I forbindelse med grundvandskortlægningen afgrænses/justeres følgende områder; indvindingsoplande til almene vandværker, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Ændrede områdeafgræsninger, med undtagelse af indvindingsoplande inden for OSD, udpeges igennem bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Afgrænsning af sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) med tilhørende indsatsområder (IO) udpeges kun på sandjorde, og er ikke med i nærværende afrapportering, idet udpegningen er foregået i et særskilt projekt. SFI og tilhørende IO afgrænses på baggrund af de sprøjtemiddelfølsomme områder (SFO), som er beskrevet i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015: Sandjordes følsomhed overfor udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.

Grundvandskortlægningen har lovhjemmel i vandforsyningslovens §§ 11 og 11a /b/. Grundvandskortlægningen varetages af staten, mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjemlet i vandforsyningslovens §§ 13 og 13a  /b/  og varetages af kommunerne.

Jf. Bekendtgørelse om indsatsplaner /c/ skal kommunen senest 1 år efter udpegning af indsatsområder i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer udarbejde udkast til foranstaltninger for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Senest 2 år efter udpegning skal en indsatsplan være vedtaget.

Som følge af den nyeste grundvandskortlægning/1/ erstattes eksisterende BNBO og indvindingsoplande tilhørende Venø Vandværksboringer, mens indsatsområder og følsomme indvindingsområder med hensyn til nitrat samt områder med drikkevandsinteresser ikke ændres.

Baggrunden for den nyeste grundvandskortlægning er indmeldinger fra Struer Kommune og mangler ved Miljøstyrelsens tidligere grundvandskortlægning fra 2017.

Struer Kommune meldte i 2016 ind til Miljøstyrelsens grundvandskortlægning (MST), at indvindingsoplandet til Venø Vandværks boring 54.341 skulle føres ajour, idet den tilladte indvinding knyttet til boringen var reduceret væsentligt siden 2007 til blot 3.750 m3/år, svarende til 15 % af den samlede tilladelse på 25.000 m3/år.

MST konstaterede efterfølgende at indvindingsoplandet til Venø Vandværks boring 54.763 i grundvandskortlægningsregi i 2017, jf. /2/, blot blev afgrænset som en 300 m zone, på trods af, at der ud fra pejlinger i grundvandsmagasinet var en gradient på grundvandsspejlet og uden at der blev gjort fyldestgørende rede for det grundvandsdannende opland til boringen. MST vurderede, at dette var en fejl, MST skulle rette.

""