Struer Kommune

Kortlægningsprocessen

Med den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 /a/ er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes her.

Kortlægning (2021-)

Kortlægning i Struer Kommune

Struer Kommune 2017 blev indvindingsoplandet til Venø Vandværk genberegnet. Miljøstyrelsen konstaterede efterfølgende, at indvindingsoplandet til Venø Vandværks boring 54.763 blot var afgrænset som en 300 m zone på trods af, at der ud fra pejlinger i grundvandsmagasinet var en gradient på grundvandsspejlet. Indvindingsoplandet og BNBO til Venø Vandværk blev derfor genberegnet i 2020. Kortlægningen er beskrevet i IndledningOmrådeafgrænsninger og Vandforsyninger

Kortlægning for Holstebro og Holstebro Øst

Herning, Holstebro og Struer Kommune har siden seneste kortlægning indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Holstebro og Holstebro Øst, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

 • Boringsregistrering og synkronpejlerunde
 • Geofysisk kortlægning
 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
 • Opstilling af hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning
 • Kortlægning af redoxgrænsen
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

Nedenfor findes undersøgelser og kortlægningsresultater udarbejdet i forbindelse med kortlægningen.

Opstartsrapport