Sorø Kommune

Kortlægningsprocessen

Med  den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes her.

Kortlægning (2016-2020)

Kortlægning af Tudeå kortlægningsområde, beregning af indvindingsoplande i Kalundborg Kommune:

Kalundborg, Slagelse og Sorø kommuner indmeldte i 2016 den ældre Tudeå kortlægning fra 2004 til genkortlægning. Dette inkluderede beregning af indvindingsoplande og ny sårbarhedskortlægning. Derudover indmeldte Kalundborg kommune flere indvindingsoplande indenfor kommunen til beregning grundet ændrede indvindingsforhold. P.ba anbefalingerne fra opstartsrapporten blev følgende delopgaver udført:

 • Opstilling af ny hydrologisk model dækkende Kalundborg kommune, samt det gamle Tudeå kortlægningsområde. Modellen blev lavet i samarbejde med Kalundborg Forsyning.
 • Opdatering af den geologiske model indenfor Tudeå kortlægningen
 • Indsamling af MEP indenfor den Tudeå kortlægningsområdet
 • Revurdering af NFI og IO indenfor Tudeå kortlægningsområdet
 • Beregning af indvindingsoplande indenfor Tudeå kortlægningsområdet samt for indvindingsoplande indenfor Kalundborg kommune, der havde ændrede indvindingsforhold

Nedenfor findes link til rapporterne, hvor ovennævnte undersøgelser og kortlægningsresultater er beskrevet.

Rapport links:

Opstartsrapport

MEP rapport

Data/resultat rapport

Hydrologisk model rapport

Beregning af indvindingsopland for Frederiksberg Vandværk og sårbarhedsvurdering

Sorø Kommune har indmeldt, at Frederiksberg Vandværk belligende ved Sorø har ændret indvindingsstruktur.  I forbindelse med kortlægningen blev følgende delopgaver udført:

 • Genberegning af indvindingsopland til Frederiksberg Vandværk
 • Vurdering af sårbarhed, NFI og IO uden for OSD

Nedenfor findes link til rapporter, der er udarbejdet i forbindelse med denne kortlægning.

Notat

Beregning af indvindingsopland til Dianalund Vandværk 

Sorø Kommune har indmeldt, at Dianalund Vandværk har ændret indvindingsstruktur. I forbindelse med kortlægningen blev indvindingsoplandet genberegnet.

Nedenfor findes link til rapporter, der er udarbejdet i forbindelse med denne kortlægning.

Notat