Kortlægningsprocessen

Med  den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes  her .

Kortlægning (2021-)

Kortlægning af Als

Sønderborg Kommune indmeldte i 2018 ændrede indvindingsstrukturer for flere vandværker på Als. Als blev sidst kortlagt af Miljøcenter Ribe i 2009. Data, modeller og den anvendte kortlægningsmetodik var derfor af ældre dato og anderledes sammenlignet med nuværende retningslinjer.

Kortlægningen af Als er påbegyndt, hvor en opstartsrapport blev færdiggjort i april 2020. På baggrund af anbefalingerne herfra skal følgende opgaver udføres for Als:

 • Opstilling af hydrostratigrafisk model
 • Opstilling af hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og grundvandsdannede partikler
 • Beregning af BNBO
 • Grundvandskemisk kortlægning
 • Sårbarhedsvurdering og afgrænsning af NFI og IO

Nedenfor findes link til rapporter, der udarbejdes i forbindelse med denne kortlægning. Afsnittet opdateres løbende undervejs i kortlægningen.

Rapport links:

Opstartsrapport

SkyTEM kortlægning- Sydals

Hydrostratigrafisk modelrapport

Grundvandskemisk kortlægning

 

Kortlægning (2016-2020)

Kortlægning i Sønderborg og Aabenraa Kommuner: Miljøstyrelsen, januar 2018: Beregning/afgrænsning af nye administrative oplande for de almene vandværker fra Sønderborg og Aabenraa Kommuner samt områdeudpegning af NFI og IO i OSD og indvindingsoplande. Udarbejdet af Envidan og Orbicon.

Denne kortlægning omfatter det tidligere Felsted-Sundeved kortlægningsområde, som dækker dele af Sønderborg og Aabenraa kommuner.

I forbindelse med denne grundvandskortlægning er der genberegnet indvindingsoplande til almene vandværker i Felsted-Sundeved kortlægningen. Derudover er der justeret nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO) ift. til de nye oplande og undtagelsesvis inden for områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD).