Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Referencer

Kortlægninger og undersøgelser

Rapport ID refererer til Rapportdatabasen

/1/         Den digitale højdemodel. Kort- og matrikelstyrelsen.

/2/         GEUS Jordartskort, 1:25.000.

/3/         Smed, P., 1978. Landskabskort over Danmark.

/4/        Jørgensen & Sandersen., 2009. Kortlægning af begravede dale i Danmark.

/5/         GEUS, Vurdering af danske grundvandsmagasiners sårbarhed overfor vejsalt, 2010.

/6/   Redegørelse for Aarhus Vest, Silkeborg Kommune Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2014

/7/   Grundvandskemisk kortlægning, trin 2 Delaftale 15, kortlægningsområde Hammel 2014: rapport ID: 91258

/8/   Udvidet Trin 1 kortlægningsområde Hammel: afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2013 rapport id 90001

/9/    Hydrologisk model, delaftale 20. kortlægningsområde Hammel 2014, afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2014: Rapport ID: 91260

/10/Redegørelse for Hammel, Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

/11/  Notat: Indledende vurdering – opdatering af Hammel modellen

/12/Opdatering af kortlægning for GKO Hammel, sydvestlig del: 2017 rapport ID 92430

/13/Miljøstyrelsen 2017: Revidering af sårbarhed i kortlægning for Hammel  rapport ID: 93922

/14/Naturstyrelsen 2014: Hammel SSV Hydrostratigrafisk model afrapportering

Lovgivninger og vejledninger

 

/a/         LOV nr 538 af 29/04/2015 Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand.

/b/         LBK nr 125 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

/c/         BEK nr 912 af 27/06/2016 Bekendtgørelse om indsatsplaner.

/d/        Miljøstyrelsen, 2000: Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3. Zonering. Detailkortlægning af arealer til beskyttelse af grundvandsressourcen.

/e/         GEUS, 2008: Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering. Geo-Vejledning 3.

/f/          GEUS, 2008: Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (del1). Geo-Vejledning 2.

/g/         Naturstyrelsen, 2014, NOTAT: Præcisering af anbefalinger i GeoVejledning 2 mht. afgrænsning af indvindings- og grundvandsdannede oplande.

/h/        GEUS, 2011: Kemisk grundvandskortlægning. Geo-vejledning nr. 6, revideret udgave marts 2011.

/i/          Naturstyrelsen, Maj 2014: Nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO.

/j/          Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 4, 1995 ”Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser”.

/k/         Notat fra Naturstyrelsen, 2015. ”Vejledning for justering af OSD i forbindelse med Naturstyrelsens grundvandskortlægning”