Referencer

Kortlægninger og undersøgelser

Rapport ID refererer til Rapportdatabasen

/1/         Den digitale højdemodel. Kort- og matrikelstyrelsen.

/2/         GEUS Jordartskort, 1:25.000.

/3/         Smed, P., 1978. Landskabskort over Danmark.

/4/        Jørgensen & Sandersen., 2009. Kortlægning af begravede dale i Danmark.

/5/         GEUS, Vurdering af danske grundvandsmagasiners sårbarhed overfor vejsalt, 2010.

/6/   Redegørelse for Aarhus Vest, Silkeborg Kommune Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2014

/7/   Grundvandskemisk kortlægning, trin 2 Delaftale 15, kortlægningsområde Hammel 2014: rapport ID: 91258

/8/   Udvidet Trin 1 kortlægningsområde Hammel: afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2013 rapport id 90001

/9/    Hydrologisk model, delaftale 20. kortlægningsområde Hammel 2014, afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2014: Rapport ID: 91260

/10/Redegørelse for Hammel, Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

/11/  Notat: Indledende vurdering – opdatering af Hammel modellen

/12/Opdatering af kortlægning for GKO Hammel, sydvestlig del: 2017 rapport ID 92430

/13/Miljøstyrelsen 2017: Revidering af sårbarhed i kortlægning for Hammel  rapport ID: 93922

/14/Naturstyrelsen 2014: Hammel SSV Hydrostratigrafisk model afrapportering

Lovgivninger og vejledninger

 

/a/         LOV nr 538 af 29/04/2015 Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand.

/b/         LBK nr 125 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

/c/         BEK nr 912 af 27/06/2016 Bekendtgørelse om indsatsplaner.

/d/        Miljøstyrelsen, 2000: Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3. Zonering. Detailkortlægning af arealer til beskyttelse af grundvandsressourcen.

/e/         GEUS, 2008: Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering. Geo-Vejledning 3.

/f/          GEUS, 2008: Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (del1). Geo-Vejledning 2.

/g/         Naturstyrelsen, 2014, NOTAT: Præcisering af anbefalinger i GeoVejledning 2 mht. afgrænsning af indvindings- og grundvandsdannede oplande.

/h/        GEUS, 2011: Kemisk grundvandskortlægning. Geo-vejledning nr. 6, revideret udgave marts 2011.

/i/          Naturstyrelsen, Maj 2014: Nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO.

/j/          Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 4, 1995 ”Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser”.

/k/         Notat fra Naturstyrelsen, 2015. ”Vejledning for justering af OSD i forbindelse med Naturstyrelsens grundvandskortlægning”