Indledning

Denne afrapportering er udarbejdet af Miljøstyrelsen som led i grundvandskortlægningen. Kortlægningen skal danne grundlaget for kommunens efterfølgende udarbejdelse af en indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand. Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og kommunernes videre indsatsplanlægning er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at vandforsyningerne i Danmark fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

I forbindelse med grundvandskortlægningen afgrænses/justeres følgende områder; indvindingsoplande til almene vandværker, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Ændrede områdeafgrænsninger, med undtagelse af indvindingsoplande inden for OSD, udpeges igennem bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Afgrænsning af sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) med tilhørende indsatsområder (IO) udpeges kun på sandjorde og er ikke med i nærværende afrapportering, idet udpegningen er foregået i et særskilt projekt. SFI og tilhørende IO afgrænses på baggrund af de sprøjtemiddelfølsomme områder (SFO), som er beskrevet i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015: Sandjordes følsomhed overfor udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.

Grundvandskortlægningen har lovhjemmel i vandforsyningslovens §§ 11 og 11a /a/. Grundvandskortlægningen varetages af staten, mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjelmet i vandforsyningslovens §§ 13 og 13a /b/ og varetages af kommunerne.

Jf. Bekendtgørelse om indsatsplaner /b/ skal kommunen senest 1 år efter udpegning af indsatsområder i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer udarbejde udkast til foranstaltninger for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Senest 2 år efter udpegning skal en indsatsplan være vedtaget.

Miljøstyrelsen opdaterer en stor del af de kortlægninger indenfor Silkeborg Kommune. I den nordlige del af kommunen er det hhv. Silkeborg Nord kortlægningen og Hammel kortlægningen som opdateres. Mod syd opdateres Silkeborg Syd kortlægningen.

 Figur 1 viser Silkeborg Kommune vist sammen med kortlægningsområderne som opdateres.

Figur 1: Silkeborg Kommune vist sammen med kortlægningsområderne som opdateres.