Silkeborg Kommune

Kortlægningsprocessen

Med den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes her.

Kortlægning (2016-)

Kortlægning i Silkeborg Kommune

Hammel, Silkeborg Nord og Silkeborg Syd udgør forskellige kortlægningsområder i Silkeborg Kommune, som fremgår under fanen Indledning.

I 2017 blev der som en del af Hammel Kortlægningen afgrænset indvindingsoplande, kvalitetssikret BNBO og foretaget en sårbarhedsvurdering for 5 vandforsyninger i den nordøstlige del af Silkeborg Kommune. Relevante rapporter for afrapporteringen af Hammel findes under Referencer.

Silkeborg Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. For vandforsyninger i den sydlige del af kommunen blev der beregnet nye indvindingsoplande, BNBO og foretaget ny sårbarhedsvurdering som en del af kortlægningen af Silkeborg Syd, der blev afsluttet med en afrapportering i 2021. Indmeldingerne i den nordlige del af kommunen håndteres ved den igangværende kortlægning af Silkeborg Nord. Der er udarbejdet en opstartsrapport, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

 • Indsamling af FloaTEM
 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
 • Opdatering af den hydrologiske model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning af vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

Nedenfor findes link til rapporter, der udarbejdes i forbindelse med denne kortlægning. Afsnittet opdateres løbende undervejs i kortlægningen.

Rapport links:

Opstartsrapport

Vurdering af modeller i Silkeborg NV