Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Silkeborg Kommune

Kortlægningsprocessen

Med den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 /a/ er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes her.

Opbygning af hjemmesiden

Opbygningen af afrapporteringen på hjemmesiden afspejler, at der er tale om en løbende proces, hvor indholdet af enkelte underfaner ændres undervejs i kortlægningen. På denne måde vil det altid være muligt at opdatere afrapporteringen i forhold til ny viden.

Hjemmesiden med tilhørende faner er opbygget således:

 • Indledning:
  I indledningen beskrives projektområdet og baggrunden for kortlægning herunder indmeldinger og dermed årsagerne til den fornyede kortlægning.
 • Hammel Kortlægningen:
  Her beskrives grundvandskortlægningen. Beskrivelsen omfatter geologi, hydrologi og grundvandskemi. Beskrivelsen afsluttes med revision af sårbarhedsvurdering og tilhørende afgrænsninger for området.
 • Referencer: 
  Liste over referencer fra afrapporteringen.