Roskilde Kommune

Kortlægningsprocessen

Med  den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes her.

Kortlægning (2016-2020)

Kortlægning i Lejre Nord og Borrevejle kortlægningsområder

Lejre og Roskilde kommuner indmeldte i 2016 de ældre Lejre Nord og Borrevejle kortlægninger fra henholdsvis 2007 og 2003 til genkortlægning. Dette inkluderede beregning af indvindingsoplande og ny sårbarhedskortlægning. P.ba anbefalingerne fra opstartsrapporten blev følgende delopgaver udført:

 • Beregning af indvindingsoplande indenfor kortlægningsområderne
 • Opdatering af den geologiske model indenfor kortlægningsområderne
 • Indsamling af to kilometer MEP i Lejre Nord kortlægningsområdet
 • Revurdering af NFI og IO indenfor kortlægningsområderne

Nedenfor findes link til rapporterne, hvor ovennævnte undersøgelser og kortlægningsresultater er beskrevet.

Rapport links (Lejre Nord og Borrevejle)

Opstartsrapport

MEP rapport

Data/Resultat rapport

Kortlægning i "FEAR"-projektet

På baggrund af indmeldinger om væsentlige ændringer i indvindingsstrukturen fra Roskilde, Frederikssund, Egedal og Allerød Kommuner blev der etableret en kortlægning på tværs af kommunerne.

Kortlægningen var organiseret i "FEAR"-projektet og dækkede den nordøstligste del af Roskilde Kommune samt hele Allerød, hele den del af Frederikssund der ligger øst for Roskilde Fjord samt halvdelen af Egedal Kommune.

Projektet er udført på tværs af kommunerne for at sikre sammenhæng i undersøgelser og tolkninger på tværs af kommunegrænserne og for at opnå stordrifts fordele.

På baggrund af anbefalingerne i opstartsrapporten blev følgende delopgaver udført i Roskilde Kommune:

 • Opstilling af hydrostratigrafisk model for hele projektområdet
 • Grundvandskemisk tolkning af eksisterende analyser i hele projektområdet
 • Opstilling af hydrologisk model og beregning af indvindingsoplande indenfor hele projektetområdet
 • Vurdering af sårbarhed, NFI og IO indenfor hele projektområdet.

Nedenfor findes link til rapporterne, hvor ovennævnte undersøgelser og kortlægningsresultater er beskrevet.

Rapport links ("FEAR"-projektet)

Opstartsrapport (FEAR)

Grundvandskemi (FEAR)

Hydrostratigrafisk model (FEAR)

Hydrologisk model (FEAR)

Resultat (FEAR)

BNBO (FEAR)