Nordfyns Kommune

Kortlægningsprocessen

Med  den reviderede vandforsyningslov fra april 2015   /a/  er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes  her .

Kortlægning (2021-)

Kortlægning i Nordfyns Kommune

De fynske kommuner har siden seneste kortlægninger indmeldt ændringer i indvindingsstrukturen til en række almene vandforsyninger. Derudover har de fynske kommuner haft et samlet ønske om at få sammenstillet de forskellige geologiske og hydrostratigrafiske modeller på Fyn til en samlet hydrostratigrafisk model dækkende hele Fyn. Der er udarbejdet en opstartsrapport, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

 • Opstilling af en samlet hydrostratigrafisk model for Fyn og Tåsinge
 • Opstilling af en samlet hydrologisk model for Fyn og Tåsinge
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for almene vandforsyninger på Fyn og Tåsinge
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for OSD og indvindingsoplande for Fyn og Tåsinge

Nedenfor findes link til rapporter, der udarbejdes i forbindelse med denne kortlægning. Afsnittet opdateres løbende undervejs i kortlægningen.

Rapport links:

Opstartsrapport

Hydrostratigrafisk modelrapport

Hydrologisk modelrapport

Sårbarhedsvurdering og afgrænsning af NFI og IO