Vandforsyninger

I det følgende beskrives Tullebølle Vandværk, der er omfattet af den nye kortlægning. Beskrivelsen omfatter bl.a. geologiske, hydrologiske- og vandkemiske forhold samt vurdering af nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO.

Langeland Kommune

Der findes 8 vandværker i Langeland Kommune.
Bagenkop Vandværk, Hesselbjerg Vandværk, Humble Andels Vandværk, Lejbølleværket Vandforsyning, Lohals Vandværk, Snøde-Stoense Vandværk, Tryggelev Vandværk og Tullebølle Vandværk.

Tullebølle Vandværk ligger centralt i Langeland Kommune uden for OSD.

Tullebølle Vandværk indvinder grundvand fra fire boringer og har gældende tilladelse på 50.000 m 3 /år. Fordelingen af indvindingstilladelsen ses i nedenstående tabel. Tullebølle Vandværk har indvindingsboringer filtersat i både Sand 1- og Sand 2-magasinet, og der er beregnet indvindings- og grundvandsdannende oplande for både Sand 1- og Sand 2-magasinet.

DGU nr Indtag Indvindingstilladelse (m 3 /år) Fordeling
173.213 Sand 2 10.400 20,8%
173.276 Sand 2 9.000 18,0%
173.451 Sand 2 18.100 36,2%
173.456 Sand 1 12.500 25,0%

Modellens geologiske opbygning er som vist i nedenstående tabel. DGU nr. 173.213, 173.276, 173.451 og 173.456 indvinder fra Sand 2 (modellag 3) og DGU nr. 173.456 indvinder fra Sand 1 (modellag 1).

Model-lag Geologiske enheder Beskrivelse af lag
1 Ler 1, Sand 1 Top af Lag 1 er defineret ved terræn, og bunden er defineret som bund af Sand 1
2 Ler 2 Bund defineret ved bund af Ler 2
3 Sand 2 Bund defineret ved bund af Sand 2
4 Ler 3 Bund defineret ved bund af Ler 3
5 Sand 3 Bund defineret ved bund af Sand 3
6 Ler 4, samt prækvartært ler i den nordlige del af modelområdet Bund er defineret ved top af kalk i nord, og prækvartæroverfladen i den centrale og sydlige del af Langeland
7 Prækvartært ler, samt kalk i den nordlige del af området Bund er defineret som saltvandsgrænsen i nord, og prækvartæroverfladen minus 30 m i den centrale og sydlige del af Langeland

Tullebølle Vandværks indvindingsoplande er vist på nedenstående figur, fra notatet for Tullebølle Vandværk   /2/ . De administrative indvindingsoplande er vist som polygoner. De mørkeblå og mørkegrøn polygoner viser afgrænsning af det administrative indvindingsopland. De lyseblå og lysegrøn polygoner viser de tidligere indvindingsoplande fra 2015. Det grundvandsdannende opland for Tullebølle Vandværk er illustreret på nedenstående figur ved punkter, som er partikler, der er infiltreret ned fra terræn og bliver indfanget af en af indvindingsboringerne artikler. Transporttiden i det grundvandsdannende opland er hovedsageligt højere i den nordvestlige del af indvindingsoplandet, mens der i den sydøstlige del ses lavere transporttider. Den gennemsnitlige transporttid for alle partiklerne er 159 år.

Det grundvandsdannende opland for Tullebølle Vandværk er illustreret på denne figur ved punkter, som er partikler, der er infiltreret ned fra terræn og bliver indfanget af en af indvindingsboringerne artikler.

Nitratsårbarhed for indvindingsoplandene til Tullebølle Vandværk er vurderet ud fra udbredelse af indvindingsoplande til indvindingsboringer i hhv. Sand 1 og Sand 2. Nitratsårbarhedszoneringen indenfor indvindingsoplandet til Tullebølle Vandværk ses på kortet i nedenstående figur. Områder med ingen grundvandsdannelse fra terrænet til hhv. Sand 1 og Sand 2 vises også på kortet.

Nitratsårbarhedszoneringen indenfor indvindingsoplandet til Tullebølle Vandværk ses på kortet i denne figur. Områder med ingen grundvandsdannelse fra terrænet til hhv. Sand 1 og Sand 2 vises også på kortet.

Afgrænsninger af NFI indenfor indvindingsoplandene til Tullebølle Vandværk vises i nedenstående figur. Der er afgrænset 33 ha NFI for Sand 1 og der er afgrænset 164 ha efter Sand 2. Sammenlagt er der afgrænset 197 ha.

Afgrænsninger af NFI indenfor indvindingsoplandene til Tullebølle Vandværk vises i denne figur. Der er afgrænset 33 ha NFI for Sand 1 og der er afgrænset 164 ha efter Sand 2. Sammenlagt er der afgrænset 197 ha.

I indvindingsoplandet til Tullebølle Vandværk er det vurderet, at der ikke findes større sammenhængende arealer, som pga. deres arealanvendelse vurderes at have lille nitratbelastning. Derfor er alle NFI-områder indenfor indvindingsoplandet til Tullebølle Vandværk også afgrænset som IO. Indsatsområderne i indvindingsoplandet til Tullebølle Vandværk udgør tilsammen 197 ha, og er også vist på nedenstående figur.

Indsatsområderne i indvindingsoplandet til Tullebølle Vandværk udgør tilsammen 197 ha, og er også vist på denne figur.

For yderligere beskrivelse af beregninger og vurderinger af indvindingsoplandene til Tullebølle Vandværk henvises til notatet for Tullebølle Vandværk   /2/ .