Områdeafgrænsninger

I det følgende redegøres for afgrænsningen af indvindingsoplande til almene vandværker, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO).

NFI er afgrænset på baggrund af vurderingen af grundvandsmagasinernes nitratsårbarhed i OSD og indvindingsoplandene uden for OSD. Inden for NFI er der afgrænset indsatsområder, hvor der er behov for en særlig indsats for at beskytte grundvandet imod nitrat.

OSD, indvindingsoplande uden for OSD, NFI og IO udpeges i en bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer med hjemmel i vandforsyningsloven   /b/ . Områderne vil herefter kunne ses i bekendtgørelsen og på Danmarks ArealinformationAfgrænsningen af indvindingsoplande inden for OSD kan ses på MiljøGIS .

Nedenstående figur viser nuværende områdeafgræsninger i projektområde Langeland.

Figuren viser nuværende områdeafgræsninger i projektområde Langeland.

Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel er der beregnet indvindingsoplande for Tullebølle Vandværk, se kortet ovenfor. Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i den tilladte indvindingsmængde for vandværket. Se Tullebølle Vandværk under Vandforsyninger .

Afgrænsningen af NFI tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens zoneringsvejledning /d/  og Naturstyrelsens notat om sårbarhedsvurdering og afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder /e/ . NFI afgrænses, hvor grundvandmagasinet har stor nitratsårbarhed, og hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet. Hvor grundvandsmagasinet har nogen nitratsårbarhed, og der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, afgrænses som udgangspunkt NFI, men der foretages dog en konkret vurdering af behovet for afgrænsning. Der afgrænses ikke NFI, hvor grundvandsmagasinet har lille nitratsårbarhed, uanset størrelsen af grundvandsdannelsen. Principperne for afgrænsning af NFI fremgår også af tabellen nedenfor.

Grundvands-

dannelse

 

Lille

sårbarhed

   

Nogen

sårbarhed

   

Stor

sårbarhed

 
Nej   Ingen NFI     Ingen NFI     Ingen NFI  
Ja   Ingen NFI    

Konkret

vurdering

    NFI  

På figuren ovenfor er den nuværende afgrænsning af NFI vist.

Inden for NFI afgrænses IO, hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet i forhold til nitrat. Afgrænsningen sker på baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne.

Større sammenhængende områder med skov, mose, fredning og vådområde, hvorfra der som udgangspunkt kun sker en begrænset nitratudvaskning, afgrænses ikke som indsatsområder. Hvis arealanvendelsen eller forureningstruslen på disse arealer senere ændres, kan der blive behov for at justere udpegningen.

På ovenstående kort ses den afgrænsning af IO.