Indledning

Denne afrapportering er udarbejdet af Miljøstyrelsen som led i grundvandskortlægningen. Kortlægningen skal danne grundlaget for kommunens efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand. Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og kommunernes videre indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at vandforsyningerne i Danmark fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

I forbindelse med grundvandskortlægningen afgrænses/justeres følgende områder; indvindingsoplande til almene vandværker, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Ændrede områdeafgræsninger, med undtagelse af indvindingsoplande inden for OSD, udpeges igennem bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Afgrænsning af sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) med tilhørende indsatsområder (IO) udpeges kun på sandjorde, og er ikke med i nærværende afrapportering, idet udpegningen er foregået i et særskilt projekt. SFI og tilhørende IO afgrænses på baggrund af de sprøjtemiddelfølsomme områder (SFO), som er beskrevet i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015: Sandjordes følsomhed overfor udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder .

Grundvandskortlægningen har lovhjemmel i vandforsyningslovens §§ 11 og 11a /b/ . Grundvandskortlægningen varetages af staten, mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjemlet i vandforsyningslovens §§ 13 og 13a   /b/  og varetages af kommunerne.

Jf. Bekendtgørelse om indsatsplaner /c/  skal kommunen senest 1 år efter udpegning af indsatsområder i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer udarbejde udkast til foranstaltninger for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Senest 2 år efter udpegning skal en indsatsplan være vedtaget.

Langeland kortlægningen blev kortlagt i 2015, og er beskrevet yderligere i redegørelsen   /3/ . Den tidligere kortlægning omfatter Langeland i Langeland Kommune og projektområdet udgør i alt 285 km². Kortlægningen omfatter indvindingsoplandet til 8 vandværker, som ses på kortet i nedenstående figur.

Indvindingsoplandene til Lohals Vandværk, Snøde-Stoense Vandværk, Humble Andels Vandværk, Hesselbjerg Vandværk, Tryggelev Vandværk ligger inden for OSD, indvindingsoplandene til Lejbølleværket Vandforsyning ligger delvist uden for OSD, mens indvindingsoplandene til Tullebølle Vandværk og Bagenkop Vandværk ligger uden for OSD.

På figuren nedenfor er der vist et kort over Langeland Kommune, projektområdet, OSD og indvindingsoplande. Indvindingsoplandene markeret med pink er beregnet efter 2016.

På figuren er der vist et kort over Langeland Kommune, projektområdet, OSD og indvindingsoplande. Indvindingsoplandene markeret med pink er beregnet efter 2016.

For yderligere beskrivelse af beregningerne af indvindingsoplandene i Langeland kortlægningen henvises til trin 2 kortlægningen   /4/  og senest til notatet for Tullebølle Vandværk   /2/ .