Kortlægningsprocessen

Med den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 /a/ er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes her .

Opbygning af hjemmesiden

Opbygningen af afrapporteringen på hjemmesiden afspejler, at der er tale om en løbende proces, hvor indholdet af enkelte underfaner ændres undervejs i kortlægningen. På denne måde vil det altid være muligt at opdatere afrapporteringen i forhold til ny viden.

Hjemmesiden med tilhørende faner er opbygget således:

 • Indledning :
  I indledningen beskrives projektområdet og baggrunden for kortlægning herunder indmeldinger og dermed årsagerne til den fornyede kortlægning.
 • Indvindingsstruktur:
  Her beskrives den overordnede indvindingsstruktur. Ikke-almene vandforsyninger beskrives i det omfang deres indvinding vurderes at have væsentlig indvirkning på grundvandsspejlets beliggenhed og/eller på beregning af indvindingsoplande.
 • Grundvandsressourcen:
  Her beskrives grundvandskortlægningen. Beskrivelsen omfatter geologi, hydrologi og grundvandskemi.
 • Områdeafgrænsninger :
  Her beskrives områdeafgrænsninger - indvindingsoplande, OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO) og de metoder, forudsætninger m.v. der ligger til grund for afgrænsningerne.
 • Arealanvendelse og forurening:
  Her beskrives arealanvendelse og potentielle forureningskilder.
 • Vandforsyninger :
  Beskrivelse af de almene vandforsyninger, der er omfattet af kortlægningen med fokus på det enkelte vandværks indvindingsopland.
 • Anbefalinger:
  Her beskrives og begrundes anbefalinger til supplerende kortlægning samt hvilke anbefalinger, der er fulgt og hvilke der ikke er fulgt med begrundelser herfor.
 • Referencer :
  Liste over referencer fra afrapporteringen.

Ikke alle kortlægninger vil indeholde alle faner, da omfanget afhænger af den konkrete kortlægning.