Køge Kommune

Kortlægningsprocessen

Med  den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes her.

Kortlægning (2016-2020)

Kortlægning i Køge kommune:

Køge kommune indmeldte i 2016 de eksisterende kortlægninger indenfor kommunen til genkortlægning. Kommune var blevet kortlagt gennem syv kortlægningsområder fra 2001 til 2015. Dette har gjort at oplande, sårbarhed, NFI og IO indenfor kommunen er beregnet på flere forskellige måder og med forskellige metodikker. Kommune indmeldte derfor kortlægningerne til genkortlægning, så oplande, sårbarhed, NFI og IO kunne beregnes på ensartet grundlag. På baggrund af anbefalingerne fra opstartsrapporten blev følgende delopgaver udført:

 • Opdatering af den geologiske model

 • Udvidelse af Ringsted-Suså-Slimminge hydrologisk model, så den dækker Køge Kommune

 • Revurdering af sårbarhed, NFI og IO i kortlægningsområder indenfor Køge kommune

 • Beregning af indvindingsoplande indenfor Køge kommune med udvidet Ringsted-Suså-Slimminge hydrologisk model

Rapport links:

Opstartsrapport

Data/resultat