Kortlægningsprocessen

Med lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand af 29. april 2015 blev det besluttet, at grundvandskortlægningen skulle fortsætte frem til og med 2020. I denne periode har kortlægningen fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD.
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder.
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data.

Kortlægningsprocesserne er som følgende:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne).
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning).
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes).
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger).
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen).

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes her.

For kortlægningsområderne Herlev-Glostrup og Tårnby-Dragør har kortlægningen primært været en opdatering af nye indvindingsforhold i den hydrologiske model og på baggrund heraf en afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD.

Kortlægning (2016-2020)

Grundvandkortlægning i projektområderne Tårnby-Dragør og Herlev-Glostrup blev oprindeligt afsluttet i hhv. 2013 og 2014. Grundet afklaring af, hvordan Miljøstyrelsen skulle forholde sig til afgrænsning af indvindingsoplande uden for OSD, der var påvirket af regionernes afværgepumpninger, kunne oplandene ikke udpeges. Efter problemstillingen med afværgepumpninger var afklaret, valgte Miljøstyrelsen efter aftale med kortlægningernes interessenter at udføre nye modelkørsler i de to kortlægningsområder grundet ændrede indvindingsforhold. Sårbarhedskortlægning og afgrænsning af NFI og IO blev tilpasset de nye oplande, mens vurderingerne er foretaget i de oprindelige redegørelsesrapporter. Resultaterne af afværgeproblematikken og beregning af de nye indvindingsoplande er afrapporteret her. Indvindingsoplande, NFI og IO i de to kortlægningsområder er udpeget med bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer nr. 209 af 12. marts 2018. BNBO er justeret i Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Vallensbæk kommuner i forbindelse med de nye modelkørsler. Afrapporteringen findes her.  Alle udpegede områder kan findes på Danmarks Arealinformation.

De oprindelige redegørelsesrapporter for Herlev-Glostrup og Tårnby-Dragør, der danner grundlag for modelopsætning og sårbarhedsvurderinger ligger her:

Herlev-Glostrup

Tårnby-Dragør

Frederiksberg Kommune, på vegne af Frederiksberg og Københavns Kommune, har siden 2018 indmeldt ændring af indvindingstilladelsen til Frederiksberg Vandforsyning til genberegning af indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande. Desuden har kommunen indmeldt området til en revurdering af grundvandets sårbarhed og afgrænsning af NFI og IO. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Frederiksberg, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

 • En vurdering af det hydrologiske datagrundlag i Frederiksberg og Københavns Kommuner
 • En vurdering af tidligere geologiske undersøgelser samt en vurdering af tolkninger fra den hydrostratigrafiske model
 • Vurdering af geofysiske kortlægning
 • En vurdering af grundvandskemiske kortlægninger
 • En redegørelse for de hydrologiske modeller, der er opstillet i forbindelse med kortlægning for Frederiksberg og Københavns kommuner samt en vurdering af, hvorvidt de forskellige modeller kan bruges til beregning af indvindingsoplande
 • En vurdering af afgrænsning af grundvandets sårbarhed, NFI og IO og anbefalinger til metode for dette

Nedenfor findes link til rapporter, der er udarbejdet i forbindelse med denne kortlægning. Kortlægningen for Frederiksberg blev afsluttet i 2021.

Rapport links: 

Opstartsrapport 

Grundvandskemi

Hydrologisk model og beregning af oplandet

Sårbarhedsvurdering 

Hydrostratigrafisk model