Holbæk Kommune

Kortlægningsprocessen

Med  den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes  her .

Kortlægning (2021-)

Kortlægning af Holbæk

Holbæk Kommune har siden 2017 indmeldt ændrede indvindingsstrukturer for flere vandværker i Holbæk. Holbæk Kommune blev sidst kortlagt gennem fem forskellige grundvandskortlægninger: Tølløse fra 2006, Holbæk Øst fra 2009, Holbæk Vest fra 2011, Orø fra 2010 og Indvindingsoplande uden for OSD i 2015. Data, modeller og den anvendte kortlægningsmetodik var derfor forskelligartet og af ældre dato sammenlignet med nuværende retningslinjer.

Kortlægningen af Holbæk er påbegyndt, hvor en opstartsrapport blev færdiggjort i oktober 2017. På baggrund af anbefalingerne herfra skal følgende opgaver udføres for Holbæk Kommune:

 • Indsamling af SkyTEM
 • Opstilling af hydrostratigrafisk model
 • Opstilling af hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og grundvandsdannede partikler
 • Beregning af BNBO
 • Grundvandskemisk kortlægning af vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider
 • Sårbarhedsvurdering og afgrænsning af NFI og IO

Nedenfor findes link til rapporter, der udarbejdes i forbindelse med denne kortlægning. Afsnittet opdateres løbende undervejs i kortlægningen.

Rapport links:

Holbæk SkyTEM rapport

Hydrostratigrafisk modelrapport

Grundvandskemisk kortlægning

Opstartsrapport