Referencer

Kortlægninger og undersøgelser

Rapport ID nr. refererer til Rapportdatabasen

/1/           Den digitale højdemodel. Kort- og matrikelstyrelsen.

/2/          GEUS Jordartskort, 1:25.000.

/3/          Smed, P., 1978. Landskabskort over Danmark.

/4/          Jørgensen & Sandersen., 2009. Kortlægning af begravede dale i Danmark.

/5/          GEUS, Vurdering af danske grundvandsmagasiners sårbarhed overfor vejsalt, 2010.

/6/          Vejle Amt, 2004. Grundvandsmodel for Hedensted. Udarbejdet af Rambøll, 2004.

/7/           Naturstyrelsen Aarhus, 2011. Grundvandsmodel for Lindved Indsatsområde. Udarbejdet af Cowi, 2011.

/8/          Naturstyrelsen, 2014. Grundvandskortlægning: Bredsten-Gadbjerg-Hvejsel trin 2. Udarbejdet af Orbicon 2014.

/9/          Naturstyrelsen, 2015. Hydrologisk model: Hedensted Vest. Udarbejdet af Rambøll 2015.

/10/       Naturstyrelsen, 2011. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning – Redegørelse for Lindvedområdet 2011.

/11/         Naturstyrelsen, 2014. Redegørelse for Bredsten-Gadbjerg-Hvejsel. Udarbejdet af Orbicon 2014.

/12/        Miljøstyrelsen og Regionerne i Danmark 2007, ”Store Jordforureningssager”

/13/        Naturstyrelsen 2015, MRS-kortlægning, Hammel m.fl. Rambøll. (RapportID 91309)

/14/        Udtræk fra www.gerda.geus.dk, 05-08-2013

/15/        Vejle Amt, 2000. DC-sonderinger i Vejle Amt. Watertech a/s (Rapport ID: 77041)

/16/        Kristensen, M., Vangkilde-Pedersen, T. og Rasmussen, E.S. 2010: Miocæn 3D. Den rumlige geologiske model. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelsesrapport 2010/91

/17/        Sørensen, J., Kronborg, C., Nielsen, O.B. og Krohn C., 2006: Vejle Amt. Boringerne DGU. Nr. 97.970, 97.971, 97.972, 97.973, 97.974, 97.975, 97.976, 97.977, 97.978, 97.979. Afdelingen for Sediment-Geologi, Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

/18/        Sørensen, J., Kronborg, C., Nielsen, O.B. og Krohn C., 2006: Vejle Amt. Boringerne DGU. Nr. 97.980. Afdelingen for Sediment-Geologi, Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

/19/        Larsen, G. og Kronborg, C., 1994: Det mellemste Jylland, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse, Geografforlaget.

/20/       Geologisk Nyt 2011, hæfte 6.

/21/        Ussing, N.V., 1904: Danmarks Geologi i almentfatteligt Omrids. Danmarks Geologiske Undersøgelser III. Række 2.

/22/       Harder, P., 1908: En Østjysk Israndslinie og dens Indflydelse på Vandløbene.  Danmarks Geologiske Undersøgelser II. Række 19.

/23/       Kronborg, C., Bender, H., og Larsen, G., 1978: Tektonik som mulig medvirkende årsag til daldannelsen i Midtjylland. Denmarks Geologiske Undersøgelser. Årbog 1977.

/24/       Thomsen, E., 1995: Kalk og kridt i den danske undergrund. I Nielsen, O.B., (ed.), ”Danmarks Geologi fra Kridt til i dag”, Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

/25/       Binzer, K. og Stockmarr, J., 1997: Geologisk kort over Danmark. 1:500.000, Prækvartæroverfladens højdeforhold. Det danske landområde samt Kattegat, indre farvande og farvandet omkring Bornholm. Danmarks Geologiske Undersøgelse, kortserie nr. 44.

/26/       Heilmann-Clausen, C., 1995: Palæogene aflejringer over danskekalken. I Nielsen, O.B., (ed.), ”Danmarks Geologi fra Kridt til i dag”, Geologisk Institut, Aarhus Universitet. p. 69-114.

/27/       Friis, H., 1995: Neogene aflejringer. I Nielsen, O.B., (ed.), ”Danmarks Geologi fra Kridt til i dag”, Geologisk Institut, Aarhus Universitet. p. 115-127.

/28/       Rasmussen, E.S., Dybkjær, K. og Piasecki, S., 2010: Lithostratigraphy of the Upper Oligocene – Miocene succession of Denmark. GEUS, 2010.

/29/       Håkansson, E. og Pedersen, S.S., 1992: Geologisk kort over den danske undergrund. Varv, 1992.

/30/       Hartz, N., 1909: Bidrag til Danmarks tertiære og diluviale Flora. Danmarks Geologiske Undersøgelser, række 2,20.

/31/        Houmark-Nielsen, M., Kjær, K.H. og Krüger, J., 2005: De senneste 150.000 år i Danmark, istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden 2, 2005.

/32/       Kronborg, C. og Odgaard, B.V., 2004: Nyt om Danmarks ældste kvartære aflejringer. Geologisk Tidsskrift 2004, hæfte 2.

/33/       Kronborg, C., Bender, H., Bjerre, R., Friborg, R., Jakobsen, H.O., Kristiansen, L., Rasmussen, P., Sørensen, P.R. og Larsen, G., 1990: Glacial Stratigraphy of East and Central Jutland. Boreas, 19, p. 273-287.

/34/       Kronborg, C. og Mejdahl, V., 1989: Thermoluminescence dating of Eemian and     Early Weichselian deposits in Denmark. Quaternary International,3-4, p.93-99

/35/       Houmark-Nielsen, M., Knudsen K.L. og Noe-Nygaard, N., 2006: Naturen i Danmark, Geologien s. 255-301. Sand-Jensen, K., Larsen, G. (red). Gyldendal, Danmark 2006.

/36/       Houmark-Nielsen, M., 2004: The pleistocene of Denmark: a review of stratigraphy and glaciation history. In Ehlers, J., (ed.): Quaternary Glaciations – extent and chronology. Elsevier 2004.

/37/       Vejle Amt, 2001. Forureningsfund i råvandet på vandværker, Bræstrup Kommune. Water Tech a/s. (Rapport ID: 90086)

/38/       By og Landskabsstyrelsen. Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand. Rapport udarbejdet af Larsen F. og Kjøller C., GEUS. 2009.

/39/       Ludvigsen, L., Clausen, L., Jørgensen, P., Hoffman, M., Frederiksen, G., Nygaard, B., Albrechtsen, H.-J., Jensen, T.F. BAM's skæbne i grundvand. Miljøstyrelsesprojekt nr. 1000. http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2005/87- 7614-599-9/pdf/87-7614-600-6.PDF

/40/       Elkjær, L., Hansen, H.O., Ludvigsen, L., Juhl, M.M., Skovgaard, M., Kirkegaard, C., Bastrup, J., Larsen, F., Clausen, L., Arildskov, N.P., Jørgensen, P.R., Kistrup, J. & Spliid, N.H. (2002): Pesticider og vandværker. Udredningsprojekt om BAM- forurening. Miljøstyrelsen, København. Miljøprojekt, 732. pp. 1-139. http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2002/87-7972-324-1/pdf/87-7972-326- 8.PDF

/41/        Thorling, L., Hansen, B., Langtofte, C., Brüsch, W., Møller, R.R., og Mielby, S. 2012:Grundvand. Status og udvikling 1989 – 2011. Teknisk rapport, GEUS 2012 ISBN 978-87-7871-345-2, http://www.geus.dk/publications/ grundvandsovervaagning/g-o-2011 ISBN.pdf

/42/       Hunkeler, D ; Laier, T ; Breider, F; Jacobsen, OS 2012:   Demonstrating a Natural Origin of Chloroform in Groundwater UsinFg Stable Carbon Isotopes, Environmental Science and Technology, 46, 11, 6096-6101.

/43/       Albers, CN, Jacobsen, OS , Flores, EMM, Pereira, JSF, Laier, T (2011) Spatial variation in natural formation of chloroform in the soils of four coniferous forests, Biogeochemistry, 103,1-3, 317-334

/44/       Appelo, C. A. J., Postma, D., 2004. Geochemistry, groundwater and pollution. 2nd edition. A. A. Balkema Publishers GEUS, 2009. DK-model2009, Sammenfatning af opdateringen 2005-2009.

/45/       Vejle Amt, 2006. Grundvandsmodel Brædstrup Indsatsområde. Carl Bro A/S. (RapportID: 89723)

/46/       Vand og Data, Nyhedsbrev fra GEUS, december 2003. DK-modellen – et værktøj til fremtidig forvaltning af Danmarks vandressourcer. http://www.geus.dk//vand-og- data/vd_02.pdf.

/47/       Sedimentsamarbejdet, Afd. for Sediment-Geologi, Geologisk Institut, Aarhus Universitet, 2003.

/48/       GIS-tematisering af vandløbsoplande og vandføring, til brug for vandplaner. Orbicon. 2008.

/49/       Silkeborg Kommune. Gudenå vandløbsmodel. Vandstandsvarsling og scenarier.  2013 DHI.

/50/       http://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp

/51/        Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Bræstrup/Våbensholm. Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Brædstrup/Våbensholm kortlægningsområde. Grontmij/Carl Bro. 2008 (RapportID: 85560)

/52/       Danmarks Miljøportal. https://www.miljoeportal.dk/

/53/       Region Midtjylland,

/54/       Sonnenborg, T. O & Henriksen, H. J., GEUS 2005: Håndbog i grundvandsmodellering. GEUS Rapport 2005/80.

/55/       Refgaard, J.C. et. al.: Geo-Vejledning 7. God praksis i hydrologisk modellering. GEUS 2010.

/56/       Domenico & Schwartz, 1990. Physical and chemical Hydrogeology 2nd ed. John Wiley &sons, Inc.

/57/       Naturstyrelsen Aarhus. Notat om Kemisk kortlægning i Lindved indsatsområde. November 2011. (Rapport ID: 87873).

/58/       Naturstyrelsen Aarhus. Tolkning af sedimentkemiske analyser fra kortlægningsområde Lindved. Udarbejdet af Grontmij-Carl Bro. Oktober 2011. (Rapport ID: 87869).

/59/       Miljøcenter Århus, 2008. Trin 1 – kortlægning af Nim kortlægningsområde. DGE.

/60/       Vejle Amt, 2003. Geokemisk kortlægning – Indsatsområde Rugballegård. Water Tech a/s. (Rapport ID: 89655).

/61/        Miljøstyrelsen. Arsenfjernelse på danske vandværker. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 7, 2005.

/62/       Miljøstyrelsen. Arsenfjernelse på danske vandværker. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 8, 2005.

/63/       Naturstyrelsen, 2014. Udvidet Trin 1 Kortlægningsområde Hedensted Vest. Rambøll. (RapportID 90022).

/64/       Naturstyrelsen, 2014. Boringsregistrering, synkronpejling og vandprøvetagning. Kortlægningsområde Hedensted Vest. Rambøll. (Rapport ID: 90204).

/65/       Naturstyrelsen, 2015. Grundvandskemisk kortlægning Trin 2. Hedensted Vest. Rambøll.

             (RapportID 91449).

/66/       Naturstyrelsen, 2015. SSV og hydrostratigrafisk model, Kortlægningsområde Hedensted Vest. Rambøll. (RapportID 91591).

/67/       Naturstyrelsen, 2015. Hedensted Vest Hydrologisk model. Rambøll. (RapportID 91592 ).

/68/       Naturstyrelsen 2015. Vurdering eller revision af områdeafgrænsninger. Delaftale 23, Hedensted Vest. Rambøll. (RapportID: 91305 ).

/69/       Conterra, 2014. Gis data udleveret af Naturstyrelsen. Gennemsnitlig potentiel nitratudvaskning 2009-2012

 

Lovgivninger og vejledninger

/a/           LOV nr 538 af 29/04/2015 Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand.

/b/          LBK nr 125 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

/c/           BEK nr 912 af 27/06/2016 Bekendtgørelse om indsatsplaner.

/d/          Miljøstyrelsen, 2000: Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3. Zonering. Detailkortlægning af arealer til beskyttelse af grundvandsressourcen.

/e/           GEUS, 2008: Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering. Geo-Vejledning 3.

/f/            GEUS, 2008: Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (del1). Geo-Vejledning 2.

/g/           Naturstyrelsen, 2014, NOTAT: Præcisering af anbefalinger i GeoVejledning 2 mht. afgrænsning af indvindings- og grundvandsdannede oplande.

/h/          GEUS, 2011: Kemisk grundvandskortlægning. Geo-vejledning nr. 6, revideret udgave marts 2011.

/i/            GEUS, 2018: Kemisk grundvandskortlægning. GEO-Vejledning 2018/2

/j/            Naturstyrelsen, Maj 2014: Nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO.

/k/          Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 4, 1995 ”Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser”.

/l/            Notat fra Naturstyrelsen, 2015. ”Vejledning for justering af OSD i forbindelse med Naturstyrelsens grundvandskortlægning”.

/m/        Miljø- og Fødevareministeriet, 2019: Drikkevandsbekendtgørelsen. BEK nr 524 af 01/05/2019.