Referencer

Kortlægninger og undersøgelser

Rapport ID nr. refererer til Rapportdatabasen

/1/        
Den digitale højdemodel. Kort- og matrikelstyrelsen.

/2/        
GEUS Jordartskort, 1:25.000.

/3/        
Smed, P., 1978. Landskabskort over Danmark.

/4/       
Jørgensen & Sandersen., 2009. Kortlægning af begravede dale i Danmark.

/5/        
GEUS, Vurdering af danske grundvandsmagasiners sårbarhed overfor vejsalt, 2010.

/6/  
Miljøstyrelsen 2017: Hedensted opstart Rapport ID: 93868

/7/  
Miljøstyrelsen 2018: Juelsminde Opstart Kemi Rapport ID: 93921

Rapporter fra før 2016

 

Lovgivninger og vejledninger

/a/        
LOV nr 538 af 29/04/2015 Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand.

/b/        
LBK nr 125 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

/c/        
BEK nr 912 af 27/06/2016 Bekendtgørelse om indsatsplaner.

/d/       
Miljøstyrelsen, 2000: Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3. Zonering. Detailkortlægning af arealer til beskyttelse af grundvandsressourcen.

/e/        
GEUS, 2008: Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering. Geo-Vejledning 3.

/f/         
GEUS, 2008: Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (del1). Geo-Vejledning 2.

/g/        
Naturstyrelsen, 2014, NOTAT: Præcisering af anbefalinger i GeoVejledning 2 mht. afgrænsning af indvindings- og grundvandsdannede oplande.

/h/       
GEUS, 2011: Kemisk grundvandskortlægning. Geo-vejledning nr. 6, revideret udgave marts 2011.

/i/         
Naturstyrelsen, Maj 2014: Nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO.

/j/         
Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 4, 1995 ”Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser”.

/k/        
Notat fra Naturstyrelsen, 2015. ”Vejledning for justering af OSD i forbindelse med Naturstyrelsens grundvandskortlægning”.