Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Referencer

Kortlægninger og undersøgelser

Rapport ID nr. refererer til Rapportdatabasen

/1/        
Den digitale højdemodel. Kort- og matrikelstyrelsen.

/2/        
GEUS Jordartskort, 1:25.000.

/3/        
Smed, P., 1978. Landskabskort over Danmark.

/4/       
Jørgensen & Sandersen., 2009. Kortlægning af begravede dale i Danmark.

/5/        
GEUS, Vurdering af danske grundvandsmagasiners sårbarhed overfor vejsalt, 2010.

/6/  
Miljøstyrelsen 2017: Hedensted opstart Rapport ID: 93868

/7/  
Miljøstyrelsen 2018: Juelsminde Opstart Kemi Rapport ID: 93921

Rapporter fra før 2016

 

Lovgivninger og vejledninger

/a/        
LOV nr 538 af 29/04/2015 Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand.

/b/        
LBK nr 125 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

/c/        
BEK nr 912 af 27/06/2016 Bekendtgørelse om indsatsplaner.

/d/       
Miljøstyrelsen, 2000: Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3. Zonering. Detailkortlægning af arealer til beskyttelse af grundvandsressourcen.

/e/        
GEUS, 2008: Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering. Geo-Vejledning 3.

/f/         
GEUS, 2008: Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (del1). Geo-Vejledning 2.

/g/        
Naturstyrelsen, 2014, NOTAT: Præcisering af anbefalinger i GeoVejledning 2 mht. afgrænsning af indvindings- og grundvandsdannede oplande.

/h/       
GEUS, 2011: Kemisk grundvandskortlægning. Geo-vejledning nr. 6, revideret udgave marts 2011.

/i/         
Naturstyrelsen, Maj 2014: Nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO.

/j/         
Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 4, 1995 ”Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser”.

/k/        
Notat fra Naturstyrelsen, 2015. ”Vejledning for justering af OSD i forbindelse med Naturstyrelsens grundvandskortlægning”.