Juelsminde kortlægningen

I beskrivelsen af Juelsminde kortlægningen foretages en gennemgang og sammenstilling af resultater fra kortlægningen i området. Projektområdet har tidligere været kortlagt, men på baggrund af nye data og ændrede indvindingsforhold er der behov for en opdatering af kortlægningen.

Der tages udgangspunkt i følgende emner:

- Grundvandsmagasiner og dæklag
- Hydrologiske forhold
- Grundvandskvalitet
- Datagrundlaget for den eksisterende tolkning

Der er foretaget en indledende vurdering – Opstart Hedensted /6/, hvor eksisterende data og modeller er vurderet.

Opdateringen i området omfatter indsamling af nye data og opstilling af nye modeller.

Ved opdatering af den geologiske og hydrologisk model, opdateres beskrivelsen af de lokale forhold løbende.

Ved kortlægningens afslutning vurderes sårbarheden i området. Beskrivelsen af en eventuelt revideret sårbarhed og tilhørende afgrænsninger vil også fremgå her på siden.

 

Indenfor projektområdet, er der udført en lang række undersøgelser. I Figur 2 er vist de primære geofysiske data i området, inddraget i opstilling af den reviderede hydrostratigrafiske model.

I Figur 2 er vist de primære geofysiske data i området, inddraget i opstilling af den reviderede hydrostratigrafiske model.

Figur 2: Geofysiske data

Inden for projektområdet er der tidligere udført bl.a. TEM, SkyTEM, MEP og PACES. I forbindelse med den kortlægning på Juelsminde halvøen er der ligeledes indsamlet SkyTEM data som skal indgå i en ny model.

 

Rapporter for de tidligere indsamlede data kan findes under linket til tidligere kortlægning i faktaboksen.

Højdeforholdene i projektområdet ses på nedenstående kort over terrænkoten. Kortet er baseret på f.eks. Danmarks højdemodel /1/. Det ses, at området består af et varieret landskab med spredte bakkepartier central i området. Mindre dalstrukturer typisk repræsenteret ved vandløb i terræn gennemskærer området med varierende retningsforløb.

 

Figur 3: højdeforskelle indenfor kortlægningsområdet

Figur 3: højdeforskelle indenfor kortlægningsområdet

Området er domineret af moræneaflejringer, i form af moræneler. I de dalene og lavtliggende områder findes hovedsageligt ferskvandsaflejringer. Sydøst for Hedensted findes et større område med smeltevandssand.

Figur 4: Terrænnære jordlag, som de er tolket af GEUS /2/.

Figur 4: Terrænnære jordlag, som de er tolket af GEUS /2/.

Projektområdet består overvejende af et morænelandskab dannet under sidste istid, Weichsel, hvor isen dækkede området og efterlod et bakket terræn efter afsmeltningen. Centralt i området er der i mindre skala tolket dødisrelief i morænelandskabet. I området omkring Hedensted findes hedesletteaflejringer. Hedesletterne er typisk dannet under afsmeltningen ved afslutningen af sidste istid.

Figur 5: Landskabselementer fra Per Smeds Landskabskort /3/.

Figur 5: Landskabselementer fra Per Smeds Landskabskort /3/.

 

I dette afsnit beskrives i Opstart anbefalingerne til supplerende undersøgelser og i Data samt Resultat hvilke anbefalinger der er gennemført og hvilke der ikke blev gennemført med begrundelsen herfor.

Da der ikke foreligger større fladedækkende geokemiske kortlægninger, som følger Geo-vejledning 6. Det anbefales derfor, at der laves et nyt dataudtræk fra Jupiter-databasen over hele Juelsminde kortlægningsområde, som kan anvendes i det videre arbejde med grundvandskemien for kortlægningen.

Det anbefales, at der udarbejdes temakort for seneste analyse, samt tidslig udvikling af stofferne nitrat, sulfat, jern og arsen, samt at vandtypen bestemmes efter Geo-vejledning 6. Dette skyldes, at der er tegn på pyritoxidtion og øget sårbarhed. Dette understøttes af adskillige fund af pesticider, og forhøjet koncentrationer af nitrat indikerer, at magasinerne er overfladepåvirket.

Det anbefales, at det undersøges, hvorvidt det er muligt at forbedre datadækningen i de datasvage områder. Samtidig skal der redegøres for den magasinspecifikke datadækning, som ikke er undersøgt i denne rapport. Dette kan øge antallet af datasvage områder.

Til det videre arbejde med den grundvandskemiske kortlægning anbefales det, at tage kontakt til Hedensted Kommune, omkring lokale forhold som kan inddrages i den videre kortlægning.