Indledning

Denne afrapportering er udarbejdet af Miljøstyrelsen som led i grundvandskortlægningen. Kortlægningen skal danne grundlaget for kommunens efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand. Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og kommunernes videre indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at vandforsyningerne i Danmark fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

I forbindelse med grundvandskortlægningen afgrænses/justeres følgende områder; indvindingsoplande til almene vandværker, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Ændrede områdeafgræsninger, med undtagelse af indvindingsoplande inden for OSD, udpeges igennem bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Afgrænsning af sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) med tilhørende indsatsområder (IO) udpeges kun på sandjorde, og er ikke med i nærværende afrapportering, idet udpegningen er foregået i et særskilt projekt. SFI og tilhørende IO afgrænses på baggrund af de sprøjtemiddelfølsomme områder (SFO), som er beskrevet i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015: Sandjordes følsomhed overfor udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.

Grundvandskortlægningen har lovhjemmel i vandforsyningslovens §§ 11 og 11a/b/. Grundvandskortlægningen varetages af staten, mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjemlet i vandforsyningslovens §§ 13 og 13a /b/ og varetages af kommunerne.

Jf. Bekendtgørelse om indsatsplaner /c/ skal kommunen senest 1 år efter udpegning af indsatsområder i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer udarbejde udkast til foranstaltninger for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Senest 2 år efter udpegning skal en indsatsplan være vedtaget.

Miljøstyrelsen opdaterer en stor del af de eksisterende grundvandskortlægninger indenfor Hedensted Kommune. Mod øst kortlægges Juelsminde halvøen på baggrund af ændringer i de eksisterende indvindingstilladelser. Længere mod vest opdateres Hedensted Vest på baggrund af kortlægningen. På Figur 1 er vist vi 2 projektområder. Under fanebladene er Juelsminde og Hedensted Vest kortlægningsområderne beskrevet.

Figur 1: Hedensted Kommune, sammenholdt med Juelsminde og Hedensted Vest projektområderne

Figur 1: Hedensted Kommune, sammenholdt med Juelsminde og Hedensted Vest projektområderne