Hedensted kortlægningen

I beskrivelsen af Hedensted kortlægningen foretages en gennemgang og sammenstilling af resultater fra kortlægningen i området. Dele af projektområdet har tidligere været kortlagt i Hedensted Vest, Bredsten-Gadbjerg-Hvejsel, Lindved og et tidligere Hedensted kortlægningsområde.

Der tages udgangspunkt i følgende emner

- Grundvandsmagasiner og dæklag
- Hydrologiske forhold
- Grundvandskvalitet
- Datagrundlaget for den eksisterende tolkning

Der er foretaget en indledende vurdering – Opstart Hedensted /6/, hvor eksisterende data og modeller er vurderet.

På baggrund af anbefalinger i den indledende vurdering er der i projektområdet udført en synkronpejlerunde og opdatering af hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller.

Under opdatering af den geologiske og hydrologisk model, opdateres beskrivelsen af de lokale forhold løbende. Ved kortlægningens afslutning vurderes sårbarheden i området. Beskrivelsen af en eventuelt revideret sårbarhed og tilhørende afgrænsninger vil også fremgå her på siden.

 

Indenfor projektområdet, er der udført en lang række undersøgelser. I figur 2 er vist de primære geofysiske data i området, inddraget i opstilling af den reviderede hydrostratigrafiske model.

Figur 2: Geofysiske data

Figur 2: Geofysiske data

Inden for projektområdet er der tidligere udført bl.a. TEM, SkyTEM, MEP og PACES. I forbindelse med den kortlægning på Juelsminde halvøen er der ligeledes indsamlet SkyTEM data som indgår i den opdaterede Hedensted model.

Rapporter for de tidligere indsamlede data kan findes under linket til tidligere kortlægning til højre.

 

Højdeforholdene i projektområdet ses på nedenstående kort over terrænkoten. Kortet er baseret på f.eks. Danmarks højdemodel /1/. Det ses, at området består af et varieret landskab med en del større bakkepartier i den vestlige og sydlige del. Mindre dal strukturer gennemskærer området med varierende retningsforløb. Mest markant ses langs randen af kortlægningsområdet Horsens fjord med nord og Vejle Fjord mod syd. Den nordvestlige afgrænsning af området udgøres af Gudenåen. Vest for kortlægningsområdet ses mere markante højdedrag.

Figur 3: Viser højdeforskelle indenfor kortlægningsområdet.

Figur 3: højdeforskelle indenfor kortlægningsområdet

 

Området er domineret af moræneaflejringer, i form af moræneler. I de mange dale og lavtliggende områder findes hovedsageligt ferskvandsaflejringer. I den nordvestlige del af området findes aflejringer af flyvesand.

Figur 4: Vise terrænnære jordlag, som de er tolket af GEUS.

Figur 4: Terrænnære jordlag, som de er tolket af GEUS /2/.

Projektområdet består overvejende af et morænelandskab dannet under sidste istid, Weichsel, hvor isen dækkede området og efterlod et bakket terræn efter afsmeltningen. Specielt i den sydvestlige del af området er der tolket dødisrelief i morænelandskabet. På figuren er enkelte randmorænestrøg centralt og i den nordlige del af området markeret, hvor jordlagene er blevet oppresset af isen i forbindelse med en række genfremstød under isens afsmeltning.

 

Centralt i området syd for Løsning mod Uldum findes aflejringer fra en større hedeslette. Hedesletter er typisk dannet under afsmeltningen ved afslutningen af sidste istid.

 

Figur 5: Viser landskabselementer fra Per Smeds Landskabskort.

Figur 5: Landskabselementer fra Per Smeds Landskabskort /3/.

I dette afsnit beskrives i Opstart anbefalingerne til supplerende undersøgelser og i Data samt Resultat hvilke anbefalinger der er gennemført og hvilke der ikke blev gennemført med begrundelsen herfor.

På baggrund af de gennemgåede hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller anbefales:

  • Ny afgrænsning af Hedensted Vest modelområdet, der udvides mod øst, hvor den rammer Juelsminde modellen, der opstilles af Miljøstyrelsen. Udvidelsen skal udføres, så indvindingsoplande indmeldt af Horsens Kommune er indeholdt. Mod vest udvides så oplande til de fire vandværker, som Hedensted Kommune har indmeldt, er dækket ind. Mod syd ned til Vejle Fjord udvides, så TREFORs store indvindinger kommer med, og der bliver direkte kontakt til den model der opstilles for dele af Vejle, Fredericia, Kolding og Vejen kommuner, Miljøstyrelsen.
  • Opstilling af fælles lagfølge for hele området. Inddragelse af TREFOR, der har arbejdet med modellen syd for Hedensted Vest. Der sikres sømløse overgange til de tilstødende modeller, eller en klar korrelation til modellag i tilstødende modeller hvor muligt.
  • Opstilling af ny hydrologisk model, med udgangspunkt i Hedensted Vest og med inddragelse af erfaringer og resultater fra eksisterende modeller. Kalibreringsår er 2013. Nyt nettonedbørs data skal beregnes. Pejledata til kalibrering revideres til at dække data fra længere årrække svarende til strategi for Bredsten-Gadbjerg-Hvejsel modellen, men med skarp vægtning af pejlinger omkring 2013 svarende til strategi fra Hedensted Vest modellen.
  • Ved boringsregistrering i Juelsminde kortlægningen, Miljøstyrelsen, udvides området ind i Hedensted Vest, så der udføres en fælles boringsregistrering og synkronpejling. Da der er udført boringsregistrering i Hedensted Vest, Bredsten-Gadbjerg-Hvejsel og Lindvedområdet siden 2010, forventes behovet at være begrænset til dybe boringer.
  • Placering af loggere i dybe boringer, og dataindsamling udføres af Miljøstyrelsen.
  • Miljøstyrelsen kontakter interessenter, som kan have supplerende logger data
  • Der er ikke behov for yderligere indsamling af geologiske og kemiske data

 

Hedensted kortlægningen