Hedensted Kommune

Kortlægningsprocessen

Med  den reviderede vandforsyningslov fra april 2015   /a/  er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes  her .

Kortlægning (2021-)

Kortlægning i Hedensted Kommune

I 2017 blev der foretaget en kortlægning af Hedensted, hvor TREFOR Lysholt (Bredal og Solekær kildepladser) er indmeldte pga. ny viden. TREFOR Lysholt blev yderligere indmeldt pga. ny viden, manglende grundvandsdannende opland og ændring i indvindingsfordelingen mellem boringerne. Kortlægningen er beskrevet i fanerne Indledning og Hedensted kortlægningen ovenfor. Relevante rapporter for afrapporteringen af Hedensted findes under Referencer.

Hedensted Kommune har siden 2017 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Hedensted, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

 • Indsamling af SkyTEM
 • Boringsregistrering og synkronpejling
 • Indsamling af SSV
 • Vandprøvetagning 
 • Opstilling af hydrostratigrafisk model
 • Opstilling af hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning 
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO

Nedenfor findes undersøgelser og kortlægningsresultater udarbejdet i forbindelse med kortlægningen af Juelsminde.

Opstart Hedensted

Opstart Juelsminde geofysik 

Opstart Juelsminde grundvandskemi

SkyTEM rådata

SkyTEM processering

Boringsregistrering og synkronpejling

SSV 

Vandprøvetagning

Grundvandskemisk kortlægning

Hydrostratigrafisk model