Halsnæs Kommune

Kortlægning (2021-)

Halnæs-Gribskov hydrogeologisk model

Opstart: Grundvandskortlægning i Gribskov Kommune

Hydrostratigrafisk model Gribskov-Halsnæs

Kortlægning af grundvandets nitratsårbarhed samt afgrænsning af NFI og IO i Halsnæs og Gribskov området

Afrapportering af grundvandskortlægning (2016-2020)

Miljøstyrelsen, 2018: Kortlægning i Halsnæs Kommune - indvindingsoplande, nitratfølsomme indvindingsområder, indsatsområder og BNBO for almene vandværker.

Grundvandskortlægningen i Halsnæs Kommune startede med udarbejdelsen af en opstartsrapport, der beskriver behovet for og anbefalinger til grundvandskortlægning. Herefter følger dataindsamling, opstilling af modeller, beregning af indvindingsoplande og sårbarhedskortlægning. Grundvandkortlægningen i Halsnæs Kommune omfatter indvindingsoplande for følgende vandværker: Kappelhøj, Kregme, Liseleje, St. Havelse Strand, Vinderød Skov, Ølsted og Ølsted Strand vandværker samt Halsnæs Vandforsynings kildepladser. Det skal bemærkes, at indvindingsoplandet til Asserbo By Vandværks indvindingsboring DGU-nr. 186.682 og indvindingsoplandet til Vinderød Skov Vanværk er blevet beregnet men ikke håndteret i den endelige afrapportering. Disse to oplande vil fremgå af grundvandskortlægningen i Gribskov Kommune.

Sårbarhedskortlægningen har resulteret i justering af NFI og IO i forhold tidligere.

Beregning og afgrænsning af de nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger i Halsnæs Kommune samt justeret NFI og IO er afrapporteret her. Indvindingsoplande, NFI og IO er udpeget med bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer nr. 1420 af 28. november 2018. BNBO er justeret for Kregme Vandværk. Afrapporteringen findes her. Alle udpegede områder kan findes på Danmarks Arealinformation efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse.

I forbindelse med grundvandskortlægningen er der foretaget geofysiske målinger – dette drejer sig og MEP og TEM. Der er endvidere lavet synkronpejlerunde.