Greve Kommune

Kortlægningsprocessen

Med  den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

  • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
  • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
  • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

  • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
  • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
  • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
  • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
  • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes her.

Kortlægning (2016-2020)

Revideret sårbarhed, NFI og IO i Greve kommune

Greve kommune indmeldte i 2016 sårbarheden, NFI og IO indenfor kommune til revurdering. Eksisterende sårbarheden, NFI og IO afveg fra nuværende praksis, hvilket gav en grænseproblematik, hvor ældre udpegninger stødte op til nyere kortlægninger. Dette resulterer i udførsel af følgende delopgave indenfor Greve kommune

  • Revurdering af sårbarhed, NFI og IO indenfor kommunen

Rapport vedr. afgrænsning af sårbarhed:

Afgrænsning af nitratsårbarhed, NFI og IO I Greve Kommune