Frederikssund Kommune

Kortlægning 2016-2020

Frederikssund 

Frederikssund Kommune er delt af Roskilde Fjord i en vestlig del og en østlig del. I forhold til grundvandskortlægning er disse to områder set som seperate områder, forstået ved at kortlægningen af dem af praktiske årsager er kørt uafhængigt af hinanden.

Derfor er afrapporteringen af kortlægningen i Frederikssund Kommune delt i to nedenfor.

Frederikssund Vest

Hornherred kortlægningen 2020

I 2016 indmeldte Frederikssund indvindingsoplande og BNBO på Hornsherred til genberegning grundet ændringer i indvindingsstruktur og indvindingstilladelser. De indmeldte samtidig sårbarhed, NFI og IO til genvurdering, da eksisterende sårbarhed, NFI og IO var udarbejdet på et forældet grundlag.

I 2017 til 2020, blev der udført følgende kortlægningsopgaver på

Hornsherred:

  • Udarbejdelse af opstartsrapport
  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model for Hornsherred
  • Opdatering af den grundvandskemiske kortlægning på Hornsherred
  • Opstilling af ny hydrologisk model for Hornsherred
  • Beregning af nye indvindingsoplande og BNBO for alle vandforsyninger på Hornsherred
  • Genvurdering af sårbarhed, NFI og IO for hele Hornsherred
  • Justering af OSD

 Link til rapporter:

Frederikssund Øst

Kortlægningen i Frederikssund Øst er færdiggjort - dog ses der også på eventuelle yderligere beregninger af BNBO.

Kortlægningen af Frederikssund Øst er udført i regi af kortlægningsprojektet "FEAR"-projektet.

"FEAR"-projektet er et kortlægningsprojektet på tværs af kommunerne Frederikssund, Egedal, Allerød og Roskilde, som Miljøstyrelsen har iværksat på baggrund af indmeldinger om ændringer i indvindingsstrukturen fra nævnte kommuner.

Projektet er udført på tværs af kommunerne for at sikre sammenhæng i undersøgelser og tolkninger på tværs af kommunegrænserne og for at opnå stordrifts fordele.

Frederikssund Kommune øst for Roskilde Fjord er med i projekt området, ligesom hele Allerød Kommune er med. Omkring halvdelen af Egedal Kommune er med i projektområdet mens blot den nordøstligste del af Roskilde Kommune er med i projektområdet.

Arbejde udført i den østlige del af Frederikssund Kommune

Opstart - Grundvandskortlægning i Frederikssund, Egedal, Allerød og Roskilde Kommuner (FEAR)

På baggrund af indmeldinger i indvindingsstrukturen har Miljøstyrelsen fået Rambøll til at udarbejde en opstartsrapport for afklaring af kortlægningsbehov. Med udgangspunkt i anbefalingerne fra denne er følgende arbejde blevet besluttet - og udført.

Grundvandskemi Frederikssund, Egedal, Allerød og Roskilde. "FEAR" området.

Grundvandskemisk gennemgang af området som baggrund for senere sårbarhedskortlægning samt input til opstilling af hydrostratigrafisk model.

Grundvandskortlægning i Frederikssund, Egedal, Allerød og Roskilde Kommuner - "FEAR-området". Hydrostratigrafisk model.

Hydrostratigrafisk model blev opstillet for hele projektområdet.

Grundvandskortlægning i Frederikssund, Egedal, Allerød og Roskilde Kommuner - "FEAR-området". Hydrologisk model.

Hydrologisk model blev opstillet for hele projektområdet. Denne er brugt til beregningen af oplandene.

Grundvandskortlægning i Frederikssund, Egedal, Allerød og Roskilde Kommuner - "FEAR-området". Resultat.

Heri er resultatet af sårbarhedskortlægning, NFI og IO afrapporteret.

BNBO i Frederikssund Kommune.

Der er beregnet nye BNBO for Jørlunde By Vandværk samt Sigerslev Vester Vandværk. Dette på grund af væsenlige opdateringer af vidensgrundlaget frembragt af "FEAR"-projektet.

Teknisk beskrivelse af BNBO-beregninger inden for FEAR kortlægningsområde - Allerød, Frederikssund og Roskilde Kommune

Der er beregnet nye BNBO for den del af vandværkerne i Allerød Kommune hvor der er registreret væsentlige ændringer i indvindingsmønsteret.