Områdeafgrænsninger

I det følgende redegøres for afgrænsningen af indvindingsoplande til almene vandværker. Afgrænsning er foretaget på baggrund af ny viden fra den udførte kortlægning.

NFI er tidligere afgrænset på baggrund af vurderingen af grundvandsmagasinernes nitratsårbarhed i OSD. Inden for NFI er der ligeledes tidligere afgrænset IO, hvor der er behov for en særlig indsats for at beskytte grundvandet imod nitrat.

Afgrænsningen af indvindingsoplande inden for OSD opdateres løbende og kan ses på MiljøGIS og Danmarks Miljøportal.

Afgrænsningen af indvindingsoplande uden for OSD, NFI og IO kan efter udpegning i bekendtgørelse ses på MiljøGIS og Danmarks Miljøportal

Indvindingsoplande

Nye indvindingsoplande optegnes efter beregninger foretaget i den opdaterede detaljerede hydrostratigrafisk model og hydrologisk model for projektområdet.

Indvindingsoplande indenfor projektområdet, hvor der foretages en opdatering.

kort 1

På ovenstående figur fremgår indvindingsoplande, hvor der er behov for vurdering af den tidligere afgrænsning. Området inkluderer både Favrskov og Silkeborg Kommune.

Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel er der beregnet indvindingsoplande for 10 vandværker. Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i den tilladte indvindingsmængde for hvert vandværk.

På nedenstående figur ses de administrative indvindingsoplande afgrænset i 2017 sammen med indvindingsoplande afgrænset i 2014. De administrative indvindingsoplande er en afgrænsning af de fuldt udviklede indvindingsoplande ved max. 200 års transporttid for de vandpartikler, der strømmer i de vandmættede jordlag hen mod boringerne tillagt en bufferzone på 300 m omkring indvindingsboringerne og en cellebredde (i grundvandsmodellen) i de øvrige dele af oplandene jf. GeoVejledning nr. 2 /f/ og præciseringsnotat fra Naturstyrelsen /g/. Hvis der er afvigelse mellem det stokastiske opland og referenceoplandet, inkluderes det stokastiske opland også i det administrative opland. Det vil sige, de modelceller, der indgår i oplandet i mere end eller lig med 80 % af de stokastiske kørsler.

 

kort 2

Ovenstående figur viser de tidligere udpegede administrative indvindingsoplande, sammen med nye afgrænsninger