Indledning

Denne afrapportering er udarbejdet af Miljøstyrelsen som led i grundvandskortlægningen. Kortlægningen skal danne grundlaget for kommunens efterfølgende udarbejdelse af en indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand. Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og kommunernes videre indsatsplanlægning er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at vandforsyningerne i Danmark fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

I forbindelse med grundvandskortlægningen afgrænses/justeres følgende områder; indvindingsoplande til almene vandværker, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Ændrede områdeafgrænsninger, med undtagelse af indvindingsoplande inden for OSD, udpeges igennem bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Afgrænsning af sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) med tilhørende indsatsområder (IO) udpeges kun på sandjorde og er ikke med i nærværende afrapportering, idet udpegningen er foregået i et særskilt projekt. SFI og tilhørende IO afgrænses på baggrund af de sprøjtemiddelfølsomme områder (SFO), som er beskrevet i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015: Sandjordes følsomhed overfor udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.

Grundvandskortlægningen har lovhjemmel i vandforsyningslovens §§ 11 og 11a /a/. Grundvandskortlægningen varetages af staten, mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjelmet i vandforsyningslovens §§ 13 og 13a /b/ og varetages af kommunerne.

Jf. Bekendtgørelse om indsatsplaner /b/ skal kommunen senest 1 år efter udpegning af indsatsområder i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer udarbejde udkast til foranstaltninger for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Senest 2 år efter udpegning skal en indsatsplan være vedtaget. 

Kortlægningen omfatter både Favrskov Kommune og Silkeborg Kommune. Projektområdet udgør i alt ca. 450 km². Den tidligere kortlægning er foretaget i forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning for kortlægningsområderne Aarhus Vest og Hammel i hhv. 2014 og 2015. Projektområdet inkluderer desuden Skanderborg Kommune, her er der ikke foretaget ændringer i den tidligere kortlægning.

I  Tabel 1 ses indvindingsoplande til vandværker, hvor det er vurderet, at der er behov for opdatering i Hammelmodellen.

Indvindingsoplandene til Vellev, Skorup, Gjern Østermark, Fårvang, Voel By, Hvorslev og Gjern Vandværker ligger helt eller delvist uden for OSD. Afgrænsningen af projektområdet har taget udgangspunkt i Silkeborg og Favrskov Kommuners indmeldinger om behovet for ny kortlægning.

Denne kortlægning omfatter 17 vandværker i Favrskov og Silkeborg Kommune. Beskrivelsen af indvindingsstrukturen i projektområdet stammer dels fra et udtræk fra Jupiter databasen og dels fra oplysninger fra Favrskov og Silkeborg Kommune.

Den generelle indvindingsstruktur i området er tidligere beskrevet i detalje i redegørelsesrapporter fra hhv. Aarhus Vest /6/og Hammel /11/kortlægningerne tidligere udarbejdet.

I afrapportering af DATA /13/for den opdaterede Hammel model, er seneste ændringer beskrevet.

Vandværk Kommune Bemærkning
Gjern Vandværk Silkeborg Kommune Sårbarhedszonering tidligere udført i Aarhus Vest kortlægningen
Voel By Vandværk Silkeborg Kommune Sårbarhedszonering tidligere udført i Aarhus Vest kortlægningen
Hammel Vandværk Favrskov Kommune Sårbarhedszonering tidligere udført inden for OSD vurderes at være robust, og der vil derfor ikke være behov for opdatering af sårbarheden
Thorsø Vandværk Favrskov Kommune Sårbarhedszonering tidligere udført inden for OSD vurderes at være robust, og der vil derfor ikke være behov for opdatering af sårbarheden
Hvorslev Vandværk Favrskov Kommune Sårbarhedszonering tidligere udført inden for OSD vurderes at være robust, og der vil derfor ikke være behov for opdatering af sårbarheden
Aidt Vandværk Favrskov Kommune Sårbarhedszonering tidligere udført inden for OSD vurderes at være robust, og der vil derfor ikke være behov for opdatering af sårbarheden
Aptrup Vandværk Favrskov Kommune Sårbarhedszonering tidligere udført inden for OSD vurderes at være robust, og der vil derfor ikke være behov for opdatering af sårbarheden
Enslev Vandværk Favrskov Kommune Sårbarhedszonering tidligere udført inden for OSD vurderes at være robust, og der vil derfor ikke være behov for opdatering af sårbarheden
Farre By Vandværk Favrskov Kommune Sårbarhedszonering tidligere udført inden for OSD vurderes at være robust, og der vil derfor ikke være behov for opdatering af sårbarheden
Farre Mark Vandværk Favrskov Kommune Sårbarhedszonering tidligere udført inden for OSD vurderes at være robust, og der vil derfor ikke være behov for opdatering af sårbarheden
Fårvang Vandværk Silkeborg Kommune  
Gjern Østermark Vandværk Silkeborg Kommune  
Skorup Vandværk Silkeborg Kommune Der foretages først en vurdering om det vil være relevant at optegne et nyt indvindingsopland. I vurdering inddrages ældre (>200år) partikler, for at se partiklernes fordeling/placering
Svenstrup Vandværk Favrskov Kommune Det vurderes at tidligere udpegning er robust, og der ikke er behov for yderligere justering. 
Teglgårdsparkens Vandværk Silkeborg Kommune  
Vellev Vandværk Favrskov Kommune Sårbarhedszonering tidligere udført inden for OSD vurderes at være robust, og der vil derfor ikke være behov for opdatering af sårbarheden
Voldby Vandværk Favrskov Kommune Sårbarhedszonering tidligere udført inden for OSD vurderes at være robust, og der vil derfor ikke være behov for opdatering af sårbarheden

Indvindingsoplandene til Vellev, Skorup, Gjern Østermark, Fårvang, Voel By, Hvorslev og Gjern Vandværker ligger helt eller delvist uden for OSD. Afgrænsningen af projektområdet har taget udgangspunkt i Silkeborg og Favrskov Kommuners indmeldinger om behovet for ny kortlægning.

Indmeldingerne består af nye og ændrede indvindingsforhold, samt et ønske om robuste områdeafgrænsninger.

Kortlægningen omfatter de tidligere kortlægningsområder Aarhus Vest og Hammel.

Kortlægningen i forbindelse med opdateringen af Hammel kortlægningen forventes afsluttet i 2017

På figuren nedenfor er der vist et kort over projektområdet, indvindingsoplande og OSD, der er inkluderet i den nye kortlægning. 

 

Kort over placering af projektområdet, indvindingsoplande og OSD. Klik på billedet for at se området i stor størrelse.

Kort over placering af projektområdet, indvindingsoplande og OSD. Klik på billedet for at se området i stor størrelse.