Anbefalinger til kortlægning

I forbindelse med den indledende vurdering /12/, blev det anbefalet at foretage opdateringer for at sikre robuste områdeafgrænsninger.

Efterfølgende er der i området suppleret med nedenstående undersøgelser.

 - Opdatering og udvidelse af den hydrostratigrafiske model for Hammel området på baggrund af nye boringsoplysninger. Opdateringen er gennemført med fokus på områder tidligere kortlagt i Aarhus Vest, og områder hvor nye data er tilgængelige.

- Udvidelse af den hydrostratigrafiske model for Hammel området, så indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg i det tilstødende område kan beregnes i den efterfølgende opdatering af den hydrologiske model.

- Opdatering af hydrologisk model i forhold til den tidligere placering af vandløb i modellen og ændret indvinding i området.

- Indsamling af ekstra data i form af en synkronpejlerunde, i modellens sydvestlige område, hvor datagrundlaget er sparsomt.

- Sårbarhedszonering i forhold til nye resultater.

- For Hammel og Thorsø (Elmevej og Møllevej) Vandværker skal der optegnes separate polygoner for de boringer, der er filtersat i hhv. Sand 1 og Sand 2.

I tabellen nedenfor er de anbefalinger til supplerende undersøgelser, som dataindsamlingen og tolkningen af eksisterende undersøgelser har givet anledning til, angivet.

Supplerende undersøgelse

Område

 Gennemført   (ja/nej)

 Bemærkninger

Opdatering af den hydrostratigrafiske model for Hammel området på baggrund af nye boringsoplysninger.

Hele  projektområdet

 Ja

Opdateringen er gennemført med fokus på  områder tidligere kortlagt i Aarhus Vest, og  områder hvor nye data er tilgængelige.

Udvidelse af den hydrostratigrafiske model for Hammel området,  så indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg i det  tilstødende område kan beregnes i den efterfølgende opdatering  af den hydrologiske model.

Hele  projektområdet

 Ja

 

 For Gjern, Hammel og Thorsø  Vandværker skal der optegnes   magasinspecifikke indvindingsoplande. Dvs. separate polygoner   for indvindinger i hhv. Sand 1 og Sand 2 til samme vandværk.

 

 Ja

 For Hammel og Thorsø vandværker er der  optegnet separate polygoner.

  For Gjern Vandværk er det vurderet, at der   er hydraulisk kontakt mellem de to   magasiner, hvorfor der optegnes et samlet   opland for de to magasiner

 Opdatering af hydrologisk model i forhold til den tidligere   placering af vandløb i modellen.

 Området   omkring   Thorsø   Vandværk

 Ja

 

 Opdatering af hydrologisk model i forhold til ændret indvinding i   området.

 Hele   projektområdet

 Ja

 

 Indsamling af ekstra data i form af en synkronpejlerunde i   modellens sydvestlige område, hvor datagrundlaget er sparsomt.

 Primært i det   sydøstlige   område

 Ja

 

 Sårbarhedszonering i forhold til nye resultater.

 Vurdering af   hele området

 Ja

 Det er vurderet, at der er behov for   opdatering af sårbarheden udenfor OSD.   Indenfor OSD ses ingen ændringer. Der   sker derfor ingen ændringer i   sårbarhedszoneringen, NFI og IO her.