Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Anbefalinger til kortlægning

I forbindelse med den indledende vurdering /12/, blev det anbefalet at foretage opdateringer for at sikre robuste områdeafgrænsninger.

Efterfølgende er der i området suppleret med nedenstående undersøgelser.

 

- Opdatering og udvidelse af den hydrostratigrafiske model for Hammel området på baggrund af nye boringsoplysninger. Opdateringen er gennemført med fokus på områder tidligere kortlagt i Aarhus Vest, og områder hvor nye data er tilgængelige.

- Udvidelse af den hydrostratigrafiske model for Hammel området, så indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg i det tilstødende område kan beregnes i den efterfølgende opdatering af den hydrologiske model.

- Opdatering af hydrologisk model i forhold til den tidligere placering af vandløb i modellen og ændret indvinding i området.

- Indsamling af ekstra data i form af en synkronpejlerunde, i modellens sydvestlige område, hvor datagrundlaget er sparsomt.

- Sårbarhedszonering i forhold til nye resultater.

- For Hammel og Thorsø (Elmevej og Møllevej) Vandværker skal der optegnes separate polygoner for de boringer, der er filtersat i hhv. Sand 1 og Sand 2.

I tabellen nedenfor er de anbefalinger til supplerende undersøgelser, som dataindsamlingen og tolkningen af eksisterende undersøgelser har givet anledning til, angivet.

 

 

Supplerende undersøgelse

Område

Gennemført (ja/nej)

Bemærkninger

Opdatering af den hydrostratigrafiske model for Hammel området på baggrund af nye boringsoplysninger.

Hele projektområdet

Ja

Opdateringen er gennemført med fokus på områder tidligere kortlagt i Aarhus Vest, og områder hvor nye data er tilgængelige.

Udvidelse af den hydrostratigrafiske model for Hammel området, så indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg i det tilstødende område kan beregnes i den efterfølgende opdatering af den hydrologiske model.

Hele projektområdet

Ja

 

For Gjern, Hammel og Thorsø  Vandværker skal der optegnes magasinspecifikke indvindingsoplande. Dvs. separate polygoner for indvindinger i hhv. Sand 1 og Sand 2 til samme vandværk.

 

Ja

For Hammel og Thorsø vandværker er der optegnet separate polygoner.

 

For Gjern Vandværk er det vurderet, at der er hydraulisk kontakt mellem de to magasiner, hvorfor der optegnes et samlet opland for de to magasiner

Opdatering af hydrologisk model i forhold til den tidligere placering af vandløb i modellen.

Området omkring Thorsø Vandværk

Ja

 

Opdatering af hydrologisk model i forhold til ændret indvinding i området.

Hele projektområdet

Ja

 

Indsamling af ekstra data i form af en synkronpejlerunde i modellens sydvestlige område, hvor datagrundlaget er sparsomt.

Primært i det sydøstlige område

Ja

 

Sårbarhedszonering i forhold til nye resultater.

Vurdering af hele området

Ja

Det er vurderet, at der er behov for opdatering af sårbarheden udenfor OSD. Indenfor OSD ses ingen ændringer. Der sker derfor ingen ændringer i sårbarhedszoneringen, NFI og IO her.