Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Favrskov Kommune

Kortlægningsprocessen

Med  den reviderede vandforsyningslov fra april 2015  /a/ er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

 • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
 • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
 • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

 • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
 • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
 • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
 • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
 • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes  her .

Opbygning af hjemmesiden

Opbygningen af afrapporteringen på hjemmesiden afspejler, at der er tale om en løbende proces, hvor indholdet af enkelte underfaner ændres undervejs i kortlægningen. På denne måde vil det altid være muligt at opdatere afrapporteringen i forhold til ny viden.

Hjemmesiden med tilhørende faner er opbygget således:

 • Indledning:
  I indledningen beskrives projektområdet og baggrunden for kortlægning herunder indmeldinger og dermed årsagerne til den fornyede kortlægning.
 • Grundvandsressourcen:
  Her beskrives grundvandskortlægningen. Beskrivelsen omfatter geologi, hydrologi og grundvandskemi.
 • Områdeafgrænsninger:
  Her beskrives områdeafgrænsninger - indvindingsoplande, OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO) og de metoder, forudsætninger m.v. der ligger til grund for afgrænsningerne.
 • Vandforsyninger: 
 • Beskrivelse af de almene vandforsyninger, der er omfattet af kortlægningen med fokus på det enkelte vandværks indvindingsopland.
 • Anbefalinger:
  Her beskrives og begrundes anbefalinger til supplerende kortlægning samt hvilke anbefalinger, der er fulgt og hvilke der ikke er fulgt med begrundelser herfor.
 • Referencer:
  Liste over referencer fra afrapporteringen.

Ikke alle kortlægninger vil indeholde alle faner, da omfanget afhænger af den konkrete kortlægning.