Vandforsyninger

I det følgende beskrives Avernakø Vandværk, der er omfattet af den nuværende kortlægning " Kortlægning i Faaborg-Midtfyn Kommune – Resultat 04-05-2017 " /1/ . Beskrivelsen omfatter bl.a. geologiske, hydrologiske- og vandkemiske forhold samt vurdering af nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Ifølge Jupiter databasen pr. 05.05.2017 findes 27 aktive almene vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Allested-Vejle Vandværk 

Assensvejens Vandværk 

Avernakø Vandværk 

Bjørnø Vandværk a.m.b.a

Brobyværk Andelsvandværk

FFV Vand A/S - Anneksværket

FFV Vand A/S - Kaleko Vandværk

Faldsled Vandværk

Ferritslev Vandværk

Gislev Vandværk

Horne Vandværk

Korinth Vandværk

Kværndrup Vandværk

Lyø Vandværk

Midtfyns Vandforsyning - Havndrup Vandværk

Midtfyns Vandforsyning - Årslev Vandværk

Midtfyns Vandforsyning Pejleboring (Anlægs ID 185452)

Midtfyns Vandforsyning Pejleboring (Anlægs ID 185451)

Midtfyns Vandforsyning- Espe Vandværk

Midtfyns Vandforsyning-Vandgården Åværket

Nr. Broby Vandværk

Nr. Lyndelse Vandværk

Nørre Søby Vandværk

Rolfsted Vandværk

Ryslinge Vandværk

Vester Aaby Vandværk

Vester Hæsinge Vandværk

Avernakø Vandværk

Avernakø Vandværk er beliggende på Avernakø i Faaborg-Midtfyn Kommune og har 2 aktive boringer. Avernakø Vandværk ligger indenfor OSD. På figuren nedenfor ses beliggenhed af vandværket og indvindingsboringerne.

I forbindelse med ” Grundvandskortlægning, Trin 2. Avernakø, Lyø, Bjørnø og Helnæs ” /2/ er der beregnet og optegnet indvindingsopland og grundvandsdannede opland for vandværket på Avernakø. Oplandene er beregnet med en MIKE SHE-model, som blev opstillet i forbindelse med udarbejdelsen af ovenfornævnte rapport.

Fordeling af indvindingsmængde for Avernakø Vandværk /3/ .

DGU nrIndtagIndvindingsmængde (m 3 /år)Fordeling
163.989 KS2 6000 50 %
163.191 KS2 6000 50 %

Indvindingen til Avernakø Vandværk sker fra boringerne DGU nr. 163.191 og 163.989 med en indvindingstilladelse på 12.000 m 3 /år (se ovenstående tabel). Den nuværende indvindingstilladelse er gældende fra den 18. oktober 2016 til den 30. oktober 2046, hvor den tidligere indvindingstilladelse var på 15.000 m 3 /år. Begge boringer er filtesatte i modellens lag 5 (smeltevandssand og – grus og morænsesand), betegnet magasin KS2 (se nedenstående tabel).

De hydrostratigrafiske modellag ved Avernakø /3/ .

Hydrostratigrafiske lagLithologiMagasinLagnr. i hydrologisk model (DK- model)
Lag 1 Forventet oxideret moræneler   1
Lag 2 Moræneler   2
Lag 3 Smeltevandssand og–grus og morænesand  KS1 3
Lag 4 Moræneler, smeltevandsler, interglacial leraflejringer   4
 Lag 5   Smeltevandssand og–grus og morænesand  KS2  5

Det administrative indvindingsopland optegnes som en kombination af partikelpunkterne der strømmer mod boringerne (partiklernes bevægelse er fulgt i 200 år) tillagt en buffer på ca. 25 m og 300 meter zonen til hver indvindingsboring. Hertil kommer 80 % oplandet fra de stokastiske kørsler /3/ . På nedenstående figur er det administrative indvindingsopland vist med en blå streg.

Det grundvandsdannende opland er vurderet ud fra de partikler, som ved kørsel med den kalibrerede model, strømmer til boringerne fra de to øverste modellag, dvs. lag 1 og lag 2 som består af moræneler. Hertil kommer de områder fra den stokastiske modelkørsel, hvor mindst 80 % af partiklerne kommer fra de to øverste modellag /3/ . Det grundvandsdannende opland for Avernakø Vandværk er vist på nedenstående figur.

På nedenstående figur er vist den nuværende afgrænsning af NFI og IO i og omkring Avernakø indvindingsopland. Da det reviderede indvindingsopland ligger indenfor OSD er der tale om samme sårbarhed som tidligere, dog er grundvandsdannelsen blevet vurderet, således at der ikke afgrænses NFI i områder, hvor der ikke sker grundvandsdannelsen. Ændringen i indvindingstilladelsen fra 15.000 m 3 /år til 12.000 m 3 /år, er blevet vurderet til ikke at have en indflydelse på områder med opadrettet gradient og dermed på områder med manglende grundvandsdannelse indenfor hverken OSD eller indvindingsopland. Der er således ikke ændringer i forhold til afgrænsning af NFI og dermed heller ikke i forhold til IO /3/.

For yderligere beskrivelse af udregningerne af indvindingsoplandet til Avernakø Vandværk henvises til " Beregning af nyt opland til Avernakø Vandværk " /3/ .