Områdeafgrænsninger

I det følgende redegøres for afgrænsningen af indvindingsoplande til almene vandværker, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO).

NFI er afgrænset på baggrund af vurderingen af grundvandsmagasinernes nitratsårbarhed i OSD og indvindingsoplandene uden for OSD. Inden for NFI er der afgrænset indsatsområder, hvor der er behov for en særlig indsats for at beskytte grundvandet imod nitrat.

Alle de nævnte afgrænsninger, bortset fra indvindingsoplande til almene vandværker inden for OSD, udpeges i en bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer med hjemmel i vandforsyningsloven . Områderne vil herefter kunne ses i bekendtgørelsen og på Danmarks ArealinformationAfgrænsningen af indvindingsoplande indenfor OSD kan ses på MiljøGIS .

Nedenstående figur viser nuværende områdeafgræsninger i projektområdet på Avernakø.

Indvindingsoplande

Med udgangspunkt i " Grundvandskortlægning, Trin 2. Avernakø, Lyø, Bjørnø og Helnæs/2/ er der beregnet indvindingsoplande for Avernakø Vandværk, se kortet ovenfor. Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i den tilladte indvindingsmængde for vandværket. Se Avernakø Vandværk under Vandforsyninger .

Nitratfølsomme indvindingsområder

Afgrænsningen af NFI tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens zoneringsvejledning /d/ og Naturstyrelsens notat om sårbarhedsvurdering og afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder /e/ . NFI afgrænses, hvor grundvandmagasinet har stor nitratsårbarhed, og hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet. Hvor grundvandsmagasinet har nogen nitratsårbarhed, og der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, afgrænses som udgangspunkt NFI, men der foretages dog en konkret vurdering af behovet for afgrænsning. Der afgrænses ikke NFI, hvor grundvandsmagasinet har lille nitratsårbarhed, uanset størrelsen af grundvandsdannelsen. Principperne for afgrænsning af NFI fremgår også af tabellen nedenfor.

Grundvandsdannelse Lille sårbarhed Nogen sårbarhed Stor sårbarhed
Nej Ingen NFI Ingen NFI Ingen NFI
Ja Ingen NFI Konkret vurdering NFI

På figuren ovenfor er den nuværende afgrænsning af NFI vist.

 

Indsatsområder

Inden for NFI afgrænses IO, hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet i forhold til nitrat. Afgrænsningen sker på baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne.

Større sammenhængende områder med skov, mose, fredning og vådområde, hvorfra der som udgangspunkt kun sker en begrænset nitratudvaskning, afgrænses ikke som indsatsområder. Hvis arealanvendelsen eller forureningstruslen på disse arealer senere ændres, kan der blive behov for at justere udpegningen.

På ovenstående kort ses den nuværende afgrænsninger af IO.