Indledning

Denne afrapportering er udarbejdet af Miljøstyrelsen som led i grundvandskortlægningen. Kortlægningen skal danne grundlaget for kommunens efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand. Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og kommunernes videre indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at vandforsyningerne i Danmark fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

I forbindelse med grundvandskortlægningen afgrænses/justeres følgende områder; indvindingsoplande til almene vandværker, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Ændrede områdeafgræsninger, med undtagelse af indvindingsoplande inden for OSD, udpeges igennem bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Afgrænsning af sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) med tilhørende indsatsområder (IO) udpeges kun på sandjorde, og er ikke med i nærværende afrapportering, idet udpegningen er foregået i et særskilt projekt. SFI og tilhørende IO afgrænses på baggrund af de sprøjtemiddelfølsomme områder (SFO), som er beskrevet i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015:  Sandjordes følsomhed overfor udvaskning af sprøjtemidler  og  Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.

Grundvandskortlægningen har lovhjemmel i  vandforsyningslovens §§ 11 og 11a /b/ . Grundvandskortlægningen varetages af staten, mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjemlet i vandforsyningslovens §§ 13 og 13a /b/  og varetages af kommunerne.

Jf.  Bekendtgørelse om indsatsplaner /c/  skal kommunen senest 1 år efter udpegning af indsatsområder i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer udarbejde udkast til foranstaltninger for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Senest 2 år efter udpegning skal en indsatsplan være vedtaget.

I forbindelse med ” Grundvandskortlægning, Trin 2. Avernakø, Lyø, Bjørnø og Helnæs ” fra 2015 /2/  er der beregnet/afgrænset og optegnet indvindingsopland og grundvandsdannede opland for Avernakø Vandværk. Grundvandskortlægning omfatter Avernakø, Lyø og Bjørnø i Faaborg-Midtfyn Kommune og Helnæs i Assens Kommune. Der er opstillet en samlet model i MIKE SHE for de fire øer. Beregningen/afgrænsningen af indvindingsoplandet til Avernakø Vandværk er foretaget ud fra denne model /2/ .

Faaborg-Midtfyn Kommune har påpeget behov for revidering af oplandet, idet at indvindingstilladelsen er nedsat fra 15.000 m 3 /år til 12.000 m 3 /år. Den nuværende kortlægning " Kortlægning i Faaborg-Midtfyn Kommune – Resultat 04-05-2017 " /1/  beskriver kort den eksisterende kortlægning samt den nuværende afgrænsningen af indvindingsoplandet, NFI og IO til Avernakø Vandværk.

På figuren nedenfor er der vist et kort over OSD, projektområdet og indvindingsoplande fra kortlægningen /1/  i Faaborg-Midtfyn kommune. Indvindingsoplandene til Avernakø Vandværk og Lyø Vandværk ligger inden for OSD og indvindingsoplandet til Bjørnø Vandværk ligger uden for OSD. Kortlægningens projektområde omfatter OSD-området på Avernakø på i alt 1,51 km².

Indvindingsoplandet markeret med pink er beregnet efter 2016.