Kortlægningsprocessen

Med  den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

  • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
  • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
  • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

  • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
  • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
  • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
  • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
  • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes  her .

Kortlægninger (2016-2020)

Kortlægning i Esbjerg Kommune: Miljøstyrelsen, september 2017: Beregning af nyt opland for Vejrup Vandværk. Udarbejdet af Envidan og Orbicon.

Denne kortlægning omfatter det tidligere Bjøvlund, Ajke, Gørding og Vejret kortlægningsområde, som dækker dele af Esbjerg og Vejen kommuner.

I forbindelse med denne grundvandskortlægning er der genberegnet indvindingsopland for Vejrup Vandværk, da vandværket har fået ny indvindingsboring til erstatning for en nu sløjfet boring. Derudover er der justeret nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO) ift. til det nye oplande.